78 ZHODA S TRIEDOVÝMI PREDPISMI; CERTIFIKÁTY

78.1 Majiteľ lode a akákoľvek zodpovedná osoba sa musí uistiť, že loď je udržiavaná tak, aby bola v zhode s jej triedovými pravidlami a že ak má premeriavací alebo ratingový certifikát, tento zostáva platný.

78.2 Ak pravidlo vyžaduje predloženie certifikátu, kým začne loď pretekať, a tento nie je vyhotovený, loď môže pretekať a predpokladu, že preteková komisia dostane vyhlásenie podpísané zodpovednou osobou, že platný certifikát existuje a bude odovzdaný pretekovej komisii pred ukončením pretekov. Ak nie je certifikát včas predložený, loď musí byť diskvalifikovaná zo všetkých rozjázd pretekov.

78.3 Ak kontrolór výstroja alebo merač určený pre preteky rozhodne, že loď alebo osobný výstroj nie je v zhode s triedovými predpismi, musí podať písomnú správu o týchto skutočnostiach pretekovej komisii.

Riešené prípady :

Prípad 57 ,