ODDIEL C - HRUBÉ SPRÁVANIE SA

69 OBVINENIE Z HRUBÉHO SPRÁVANIA SA

69.1 Činnosť protestnej komisie

(a) Ak sa protestná komisia na základe vlastného pozorovania alebo podľa oznámenia, ktoré dostala z akéhokoľvek zdroja domnieva, že sa pretekár mohol dopustiť hrubého porušeniapravidiel, dobrých mravov alebo športového ducha, alebo mohol uviesť šport do zlej povesti, môže zvolať rokovanie. Protestná komisia musí ihneď informovať pretekára písomne o údajnom hrubom správaní sa a o čase a mieste rokovania. Ak pretekár preukáže primerané dôvody na to, že sa nemôže zúčastniť na rokovaní, protestná komisia ho musí preplánovať.

(b) Protestná komisia skladajúca sa najmenej z troch členov musí viesť rokovanie podľa postupu pravidiel 63.2, 63.3(a), 63.4 a 63.6. Ak komisia rozhodne, že sa pretekár dopustil údajného hrubého správania sa, musí alebo:

(1) vystríhať pretekára, alebo

(2) uložiť trest vylúčením pretekára a ak je to vhodné, diskvalifikovaním lode z rozjazdy alebo zostávajúcich rozjázd alebo zo všetkých rozjázd série, alebo vykonať iné kroky v rámci svojej pôsobnosti. Diskvalifikácia podľa tohto pravidla nesmie byť vylúčená z bodovania lode v sérii.

(c) Protestná komisia musí ihneď podať správu o treste, nie však o výstrahe, národným zväzom miesta pretekov, pretekára a majiteľa lode. Ak je protestnou komisiou medzinárodnou jury ustanovená ISAF podľapravidla 89.2(b), musí zaslať kópiu správy na ISAF.

(d) Ak pretekár nepreukáže primeraný dôvod na to, že sa nemôže zúčastniť na rokovaní a nepríde naň, protestná komisia môže viesť rokovanie bez prítomnosti pretekára. Ak tak komisia urobí a pretekára potrestá, musí v správe, ktorú podáva podľa pravidla 69.1(c), uviesť zistené skutočnosti, rozhodnutie a dôvody, ktoré k nemu viedli.

(e) Ak sa protestná komisia rozhodne neviesť rokovanie bez prítomnosti pretekára alebo ak sa rokovanie nemôže naplánovať na primeraný čas a miesto, kedy by sa pretekár mohol zúčastniť, tak protestná komisia musí zhromaždiť všetku dostupné informácie a ak sa podozrenie zdá dôvodné, tak musí podať správu príslušným národným zväzom. Ak je protestnou komisiou medzinárodná jury ustanovená ISAF podľa pravidla 89.2(b), musí zaslať kópiu správy na ISAF.

(f) Ak protestná komisia opustila miesto pretekov a bola prijatá správa obviňujúca z hrubého správania sa, preteková komisia alebo usporiadateľ môže menovať novú protestnú komisiu, aby konala podľa tohto pravidla.

69.2 Činnosť národného zväzu alebo úvodná činnosť ISAF

(a) Ak národný zväz alebo ISAF prijal správu o hrubom porušení pravidla, lebo dobrých mravov alebo športového ducha, alebo správu o správaní, ktoré uviedlo šport do zlej povesti, alebo správu požadovanú pravidlom 69.1(c) či 69.1(e), tak môže viesť vyšetrovanie a keď je to vhodné, začať rokovanie. Môže potom prijať akékoľvek disciplinárne opatrenie v rámci svojej právomoci, ktoré považuje za vhodné voči pretekárovi alebo lodi, alebo zúčastnenej osobe, vrátane zbavenia spôsobilosti nastálo, alebo na určitý časový úsek, zákazu pretekania v akýchkoľvek pretekoch, ktoré sa konajú v jeho právomoci a zbavenie spôsobilosti ISAF, podľa Smernice 19 ISAF.

(b) Národný zväz musí tiež zbaviť pretekára spôsobilosti ISAF, ako to požaduje Smernica 19 ISAF.

(c) Národný zväz musí ihneď oznámiť zbavenie spôsobilosti podľa pravidla 69.2(a) do ISAF a národným zväzom osoby alebo majiteľa lode zbavenej spôsobilosti, ak nie sú členmi národného zväzu, ktorý ich zbavil spôsobilosti.

69.3 Následná činnosť ISAF

Na základe prijatej správy požadovanej pravidlom 69.2(c) alebo Smernicou 19 ISAF alebo následne po činnosti podľa pravidla 69.2(a), musí ISAF informovať všetky národné zväzy, ktoré tiež môžu zbaviť spôsobilosti pre preteky konané pod ich právomocou. Výkonný výbor ISAF musí pretekára zbaviť spôsobilosti ISAF, ako to požaduje Smernica 19 ISAF, ak tak neurobil národný zväz pretekára.

Riešené prípady :

Prípad 67 ,