ODDIEL D - ODVOLANIA

70 ODVOLANIA A ŽIADOSTI K NÁRODNÉMU ZVÄZU

70.1 Za predpokladu, že právo na odvolanie nebolo odoprené podľa pravidla 70.5, strana rokovania sa môže odvolať, pokiaľ ide o rozhodnutie alebo postupy protestnej komisie, ale nie čo sa týka zistených skutočností.

70.2 Protestná komisia môže požiadať o potvrdenie alebo opravu svojho rozhodnutia.

70.3 dvolanie podľa pravidla 70.1 alebo žiadosť protestnej komisie podľa pravidla 70.2 sa musí poslať národnému zväzu, ku ktorému je pridružený usporiadateľ podľa pravidla 89.1.Ak sa však lode plavia počas pretekania vo vodách viac než jedného národného zväzu, plachetné smernice musia určiť, ktorému národnému zväzu sa majú posielať odvolania či žiadosti.

70.4 Klub alebo iná organizácia pridružená k národnému zväzu môže žiadať o výklad pravidiel za predpokladu, že sa to netýka žiadneho protestu alebo žiadosti o nápravu, ktoré by mohli byť predmetom odvolania Výklad nesmie byť použitý na zmenu predchádzajúceho rozhodnutia protestnej komisie.

70.5 Proti rozhodnutiu medzinárodnej jury, ktorá bola ustanovená podľa dodatku N, nie je možné odvolanie. Okrem toho, ak tak určí rozpis pretekov a plachetné smernice, právo na odvolanie môže byť zrušené, ak:
notice of race and the sailing instructions so state, the right of appeal may be denied provided that
(a) je nevyhnutné ihneď určiť výsledky pretekov, aby sa mohla kvalifikovať loď na súťaženie v ďalšom štádiu pretekov alebo v nasledujúcich pretekoch (národný zväz môže ustanoviť, že jeho súhlas je potrebný pre takýto postup);
(b) národný zväz tak určí pre určité preteky, ktoré sú prístupné iba prihláseným pretekárom pod jeho právomocou; alebo
(c) národný zväz po konzultácii s ISAF tak stanoví pre určité preteky za predpokladu, že jury je ustanovená, ako to požaduje Dodatok N, s tou výnimkou, že len dvaja členovia medzinárodnej jury musia byť Medzinárodnými sudcami.

70.6 Odvolania a žiadosti musia byť v súlade s Dodatkom F.

Riešené prípady :

Prípad 55 ,Prípad 104 ,