DODATOK N - MEDZINÁRODNÉ JURY

Pozri pravidlo 70.5 a 91(b). Tento Dodatok sa nesmie meniť plachetnými smernicami ani národnými predpismi.

N1 ZLOŽENIE, MENOVANIE A ORGANIZÁCIA
N1.1
Medzinárodná jury musí byť zložená zo skúsených jachtárov s výbornou znalosťou pretekových pravidiel a s veľkými skúsenosťami z protestných komisii. Musí byť nezávislá na pretekovej komisii a nesmie mať z nej žiadneho člena. Ak sa to vyžaduje, musí byť menovaná usporiadateľom, ktorý je na to oprávnený národným zväzom (pozri pravidlo 91(b)) alebo ISAF podľa pravidla 89.2(b).
N1.2 ury sa musí skladať z predsedu, ak je to potrebné z podpredsedu, a ďalších členov, spolu najmenej päť. Väčšina členov musia byť Medzinárodní rozhodcovia. Jury môže menovať sekretára, ktorý nie je členom jury
N1.3 Viac ako dvaja členovia (traja v skupine M, N a Q) nesmú byť z toho istého národného zväzu.
N1.4 (a) Predseda jury môže ustanoviť jeden alebo viac panelov, obsadených v súlade s pravidlami N1.1, N1.2 a N1.3. Toto možno urobiť aj v prípade, že celá jury nie je zložená v súlade s týmito pravidlami.
(b) Predseda jury s menším počtom členov ako desať môže ustanoviť dva alebo tri panely, každý najmenej s tromi členmi, z ktorých väčšina musí byť Medzinárodnými rozhodcami. Členovia v každom paneli musia byť najmenej z troch rôznych národných zväzov okrem v skupinách M, N a Q, kde musia byť najmenej z dvoch rôznych národných zväzov. Ak strana nesúhlasí s rozhodnutím panelu, má právo na rokovanie u panelu zloženého v súlade s pravidlami N1.1, N1.2 a N1.3, okrem vecí dotýkajúcich sa zistených skutočností, ak o to požiada v rámci časového limitu, určeného v plachetných smerniciach.
N1.5 Ak má jury alebo panel menej ako päť členov pre ochorenie alebo pre výnimočnú udalosť a kvalifikovaná náhrada nie je k dispozícii, zostáva jury riadne ustanovená, ak sa skladá najmenej z troch členov a ak najmenej dvaja z nich sú Medzinárodnými rozhodcami. Ak sú traja alebo štyria členovia, musia byť najmenej z troch rôznych národných zväzov, s výnimkou v skupine M, N a Q, kde musia byť najmenej z dvoch rôznych národných zväzov .
N1.6 Ak je potrebný súhlas národného zväzu s menovaním medzinárodnej jury (pozri pravidlo 91(b)), oznámenie o jeho súhlase musí byť obsiahnuté v plachetných smerniciach alebo vyvesené na oficiálnej vyhláškovej tabuli.
N1.7 Ak jury alebo panel konajú ako nie riadne ustanovení, ich rozhodnutia podliehajú odvolaniu.

N2 ZODPOVEDNOSTI
N2.1
Medzinárodná jury je zodpovedná za rokovanie a rozhodovanie všetkých protestov, žiadostí o nápravu a iných materiálov, ktoré spadajú pod pravidlá Časti 5. Ak ju požiada usporiadateľ alebo preteková komisia, musí im radiť a pomáhať vo všetkých veciach, ktoré sa priamo týkajú spravodlivosti súťaženia.
N2.2 Pokiaľ usporiadateľ neurčí inak, jury musí rozhodovať
decide
(a) o otázkach spôsobilosti, premeriavania či lodných certifikátov; a
(b) či povoliť výmenu pretekárov, lodí alebo výstroja, keď pravidlo vyžaduje takéto rozhodnutie.
N2.3 ury musí rozhodovať aj o veciach, ktoré jej postúpi usporiadateľ alebo preteková komisia.
authority or the race committee.

N3 POSTUPY
N3.1 Rozhodnutia jury alebo panelu sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov všetkých členov. Ak je rovnosť odovzdaných hlasov, predsedajúci rokovania má právo na ešte jeden hlas.
N3.2 Ak sa považuje za potrebné, aby niektorí členovia sa nezúčastnili diskusie a rozhodovania o proteste alebo o žiadosti o nápravu a nie je naporúdzi žiadna vhodná náhrada, zostáva jury riadne ustanovená, pokiaľ v nej zostanú aspoň traja členovia a aspoň dvaja z nich sú Medzinárodnými rozhodcami.
N3.3 Na členov sa nesmie hľadieť ako na zaujaté strany (pozri pravidlo 63.4)) z dôvodu ich národnosti.
N3.4 Ak sa panel nemôže dohodnúť na rozhodnutí, môže rokovanie odložiť a v tomto prípade predseda musí vec predložiť riadne ustanovenému panelu s takým veľkým počtom členov ako je možné, čo môže byť celej jury.