DODATOK P - OSOBITNÉ POSTUPY PRE PRAVIDLO 42

Všetky časti tohto Dodatku platia iba vtedy, ak je tak uvedené v plachetných smerniciach.

P1 UDELENIE TRESTU
Člen protestnej komisie alebo ňou poverený pozorovateľ, ktorý vidí loď, ktorá porušuje pravidlo 42, jej môže udeliť trest tak, že čo najskôr, ako je to primerane možné, dá zvukové znamenie, ukáže na ňu žltou vlajkou a zavolá číslo jej plachty, aj keď by už ďalej nepretekala. Loď, ktorej bol takto udelený trest, už nebude druhýkrát potrestaná kvôli pravidlu 42 pre tú istú príhodu.

P2 TRESTY
P2.1 Prvý trest

Keď je loď potrestaná prvý raz podľa pravidla P1, jej trestom bude dvojotáčkový trest podľa pravidla 44.2. Ak ho nevykoná, bude diskvalifikovaná bez prerokovania.
P2.2 Druhý trest
Keď je loď potrestaná druhý raz počas pretekov, jej trestom bude okamžité vzdanie z rozjazdy. Ak tak neurobí, bude diskvalifikovaná bez prerokovania a jej body sa nemôžu škrtnúť.
P2.3 Tretí a ďalšie tresty
Keď je loď potrestaná tretí alebo ďalší raz počas pretekov, musí okamžite vzdať z rozjazdy. Ak tak urobí, jej trestom bude diskvalifikácia bez prerokovania a jej body sa nebudú škrtať. Ak tak neurobí, jej trestom bude diskvalifikácia bez prerokovania zo všetkých rozjázd pretekov bez možnosti škrtania a protestná komisia zváži zvolanie rokovania podľa pravidla 69.1(a).
P3 ODKLAD, VŠEOBECNÉ ODVOLANIE ALEBO ZRUŠENIE
Ak bola loď potrestaná podľa pravidla P1 a preteková komisia oznámi odklad, všeobecné odvolanie alebo zrušenie, trest sa ruší, ale stále sa započítava pre určenie, koľko ráz bola potrestaná v priebehu pretekov.

P4 OBMEDZENIE NÁPRAVY
Lodi nebude priznaná náprava kvôli činnosti člena protestnej komisie či ňou povereného pozorovateľa podľa pravidla P1, okrem toho, ak bola táto činnosť nepatričná, lebo sa nezohľadnilo znamenie pretekovej komisie alebo triedové pravidlo.

P5 VLAJKY “O“ A “R“
(a) Ak triedové pravidlá povoľujú pumpovanie, kývanie a posunovanie, keď sila vetra prekročí určený limit, preteková komisia môže signalizovať, že tieto činnosti sú dovolené tak, ako stanovujú triedové pravidlá, tým, že vyvesí vlajku O pred či súčasne so znamením výzvy, Vlajka sa stiahne pri znamení štartu.
(b) Ak sila vetra prekročí určený limit po štartovom znamení, preteková komisia môže pri značke vyvesiť vlajku O s opakovanými zvukmi ako znamenie lodi, že uvedené činnosti sú dovolené tak, ako stanovujú triedové pravidlá, odkedy loď minie značku.
(c) Ak sila vetra poklesne pod určený limit po tom, ako bola vyvesená vlajka O, preteková komisia môže pri značke vyvesiť vlajku R s opakovanými zvukmi ako znamenie lodi, že pravidlo 42 s prípadnými zmenami podľa triedových pravidiel je v platnosti, odkedy loď minie značku.