DODATOK M - ODPORÚČANIA PRE PROTESTNÉ KOMISIE

Tento Dodatok je iba odporúčaním; za niektorých okolností sa odporúča zmena týchto postupov. V prvom rade je určený pre predsedu protestnej komisie, ale môže byť nápomocný aj rozhodcom, sekretárom protestných komisií, pretekovým komisiám a ostatným, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach o protestoch a nápravách.

Pri rokovaní o proteste alebo o náprave musí protestná komisia zvažovať všetky svedectvá rovnakou váhou; musí pripustiť aj to, že aj čestné výpovede sa môžu líšiť a dokonca môžu byť aj vzájomne v rozpore ako výsledok rôzneho pozorovania a pamäte; musí posúdiť tieto rozdielnosti, ako najlepšie vie; musí mať na pamäti, že žiadna loď ani pretekár nie je vinný, dokiaľ sa nedokáže porušenie pravidiel k spokojnosti protestnej komisie a musí si udržať otvorenú mienku, kým sa nevypočujú všetky svedectvá o tom, či loď alebo pretekár porušili pravidlo.

M1 PRÍPRAVA (môže ju zabezpečiť aj personál kancelárie pretekov)

M2 PRED ROKOVANÍM
Zabezpečiť, aby:

M3 ROKOVANIE
M3.1 Overiť platnosť protestu alebo žiadosti o nápravu:

M3.2 Vykonať dokazovanie (pravidlo 63.6).

M3.3 Zistiť skutočnosti (pravidlo 63.6).

M3.4 Rozhodnúť protest alebo žiadosť o nápravu (pravidlo 64).

M3.5 Oboznámiť strany s rozhodnutím ( pravidlo 65).

M4 ZNOVUOTVORENIE ROKOVANIA (pravidlo 66)
Ak bola včas podaná žiadosť na znovuotvorenie rokovania, vypočuť stranu, ktorá podala žiadosť, prezrieť si videozáznam atď. a rozhodnúť, či obsahuje nejaký materiál o novom dôkaze, ktorý by mohol zmeniť rozhodnutie. Rozhodnúť, či vaša interpretácia pravidiel mohla byť chybná a byť prístupný a ochotný, ak si myslíte, že mohlo prísť k chybe. Ak sa nič také nestalo, odmietnuť znovuotvorenie, ak áno, naprogramovať nové rokovanie.

M5 HRUBÉ SPRÁVANIE SA (pravidlo 69)
M5.1 Konanie podľa tohto pravidla nie je protestom, ale protestná komisia oznámi svoje tvrdenie pretekárovi písomne pred rokovaním. Rokovanie sa koná podľa tých istých pravidiel ako iné rokovanie, ale musia sa ho zúčastniť najmenej traja členovia (pravidlo 69.1(b)). Venovať čo najväčšiu starostlivosť právam pretekára.
M5.2 Pretekár alebo loď nemôže protestovať podľa tohto pravidla, ale protestný formulár pretekára sa môže prijať ako správa pre protestnú komisiu, ktorá potom môže rozhodnúť, či zvolá rokovanie alebo nie.
M5.3 Ak je žiaduce zvolať rokovanie podľa pravidla 69 ako dôsledok príhody podľa Časti 2, je dôležité najprv prerokovať protest lode proti lodi normálnym spôsobom s rozhodnutím, ktorá loď, ak vôbec nejaká, porušila pravidlo, kým sa bude rokovať podľa pravidla 69 proti pretekárovi.
M5.4 Aj keď je konanie podľa pravidla 69 proti pretekárovi a nie proti lodi, aj loď môže byť potrestaná. (Pravidlo 69.1(b).
M5.5 Protestná komisia môže napomenúť pretekára (pravidlo 69.1(b)(1), v tomto prípade sa nemusí podávať žiadna správa (pravidlo 69.1(c)). Ak je uložený trest a podáva sa správa, ako to požaduje pravidlo 69.1(c) alebo 69.1(e) , môže byť nápomocné, ak sa odporúča, či sa má vykonať ďalšia činnosť alebo nie.
M6 ODVOLANIA (pravidlo 70 a Dodatok F)
Keď rozhodnutie môže byť napadnuté odvolaním,

M7 FOTOGRAFICKÉ DÔKAZY
Fotografie a videozáznamy môžu v niektorých prípadoch poskytnúť užitočné dôkazy, ale protestné komisie si musia uvedomiť ich obmedzenia a mať na pamäti nasledujúce: