DODATOK L - NÁVOD NA PLACHETNÉ SMERNICE

Tento návod poskytuje súbor testovaných plachetných smerníc, ktoré sú určené predovšetkým pre veľké majstrovské preteky pre jednu alebo viac tried. Dajú sa preto použiť najmä pre majstrovstvá sveta, kontinentov alebo štátov a ostatných pretekov podobného významu. Návod môže byť užitočný aj pre ostatné preteky; pre tieto preteky sú ale niektoré z bodov nepotrebné alebo nevhodné. Hlavný rozhodca musí byť preto opatrný pri svojom výbere.

Rozšírenú verziu tohto návodu, Dodatok LE, je možné dostať na internetovej stránke ISAF (www.sailing.org). Obsahuje ustanovenia, ktoré možno použiť na najväčšie a najviac komplikované preteky s väčším počtom tried, ako aj variácie na viaceré odporúčané plachetné smernice v tomto Dodatku. Budú revidované z času na čas, aby odrazili pokroky v technike organizácie pretekov, keď budú vyvinuté, a môže sa stiahnuť ako základný text pre vytvorenie plachetných smerníc pre akékoľvek odlišné preteky. Aj Dodatok L možno stiahnuť zo stránky ISAF.

Princípy, na ktorých by mali byť všetky plachetné smernice založené:

1 Majú obsahovať iba dva typy určení: požiadavky pretekovej komisie a protestnej komisie a povinnosti pretekárov.

2 Majú sa sústreďovať iba na pretekanie. Informácie o kultúrnom a oficiálnom programe alebo umiestnenie vyväzovania a pod.. majú sa dodávať zvlášť.

3 Plachetné smernice by nemali meniť pretekové pravidlá, iba ak je to zrejme potrebné. V tom prípade sa musí dodržať pravidlo 86, konkrétne sa zmieniť o menenom pravidle a uviesť zmenu.

4 Nemali by opakovať alebo nanovo formulovať pretekové pravidlá.

5 Nemali by sa opakovať.

6 Mali by byť zoradené chronologicky, to znamená v poradí, v ktorom ich pretekár bude potrebovať.

7 Mali by používať, pokiaľ je to možné, slová alebo frázy z pretekových pravidiel

Predtým, kým použijete tento návod, mali by ste znovu prezrieť pravidlo J2 a rozhodnúť sa, ktoré ustanovenia budete potrebovať. Body, ktoré sú požadované pravidlom J2.1, sú označené hviezdičkou (* ). Vyškrtnite všetky ustanovenia, ktoré sa nedajú použiť alebo sú nepotrebné. Potom vyberte tie žiaduce body, v ktorých je uvedených viac alternatív. Držte sa návodu na ľavej strane stránky a vyplňte údaje v miestach, kde sa nachádza plná čiara ( _____ ) a vyberte to preferované slovné vyjadrenie, ak je voľba alebo možnosť uvedená v hranatých zátvorkách ([ . . . ]).

Po vyškrtnutí nepotrebných ustanovení prečíslujte všetky body vo vzostupnom poradí. Skontrolujte, či tie čísla ustanovení, v ktorých sa odvolávate na druhú inštrukciu, sú správne.

Ak to nie je zrejmé zo schémy, uveďte, ktoré značky sa musia oboplávať.

Na zvláštne riadky uveďte celý názov pretekov, celé trvanie pretekov vrátane dátumu premeriavania alebo tréningovej rozjazdy až do poslednej plánovanej rozjazdy alebo záve¬rečného ceremoniálu, plné meno usporiadateľa, miesto pretekov a štát.

_____________________________________________

__________________________________________

  __________________________________________________  
   
   

PLACHETNÉ SMERNICE

 

1

PRAVIDLÁ

1.1*

Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

Použite prvú vetu, ak je to vhodné. Vložte názov. Uveďte čísla a názvy ustanovení, ktoré nebudú platiť (pozri pravidlo 88) Použite druhú vetu, ak platí a predpokladá sa účasť z iných krajín, a uveďte úplné znenie daných ustanovení.

1.2

Nebudú platiť nasledovné ustanovenia _____ národného zväzu: _____.] [Predpisy, ktoré budú platiť, sú uvedené v plnom znení nižšie

 

(ALEBO)

 

Môže sa použiť, iba ak národný zväz pretekov nevyužil ustanovenia podľa pravidla 88.

1.2

Žiadne národné predpisy neplatia.

Menný zoznam akých¬koľvek iných dokumentov, podľa ktorých sa budú tiež riadiť preteky; napr. Pra¬vidlá výstroja ISAF, ako aj rozsah ich platnosti.

1.3*

Budú platiť_____ .

Pozri pravidlo 86. Buď doplňte čísla pravidiel a uveďte zmeny, alebo, ak nepoužijete túto smernicu, postupujte takto v každej smernici, ktorá mení pravidlo.

1.4

pretekové pravidlo(á) _____ sa menia takto: _____.

Napríklad uveďte ‘dve’, keď je priestor pretekov zvlášť malý, alebo ‘štyri’, keď sú lode zvlášť rýchle.

1.5

V súlade s pravidlom 86.1(b) sa v definícii Okruh mení vzdialenosť na [dve] [štyri] dĺžky trupu.

Uveďte číslo pravidla a názov triedy. Vypísať treba zmeny pre každú triedu zvlášť

1.6

V súlade s pravidlom 87 ustanovenia_____ triedových pravidiel _____ [neplatia] [sa menia takto: _____ ].

 

1.7

Ak by vznikol rozpor medzi výkladom v rôznych jazykoch, anglický text má prednosť

 

Doplňte umiestnenie

2

VYHLÁŠKY PRE PRETEKÁROV

Vyhlášky pre pretekárov budú vyvesené na oficiálnej vyhláškovej tabuli, ktorá je umiestnená _____.

 

 

Zmeňte časy, ak sú rozdielne.

3

ZMENY PLACHETNÝCH SMERNÍC

Akékoľvek zmeny plachetných smerníc budú vyvesené pred 9.00 hod. v deň, keď nadobúdajú platnosť, okrem zmien v programe rozjázd, ktoré budú vyvesené do 20.00 hod. pred dňom, kedy nadobudnú platnosť

 

4

ZNAMENIA NA BREHU

Doplňte umiestnenie

4.1

Znamenia na brehu sa budú vyvesovať na _____.

Uveďte počet minút.

4.2

Ak je vlajka AP vyvesená na brehu, 1 minúta sa nahrádza: „nie skôr ako _____ minút po spustení vlajky AP“.

 

(ALEBO)

 

Uveďte počet minút.

4.2

Vlajka D s jedným zvukom znamená: „Znamenie výzvy sa vykoná nie skôr ako o _____ minút po tom, ako bola vlajka D vyvesená. [ Lode sa žiadajú, aby neopúšťali prístav, kým je toto znamenie vyvesené ]“.

Škrtnite, ak existuje také triedové pravidlo.

4.3

Ak je vyvesená vlajka Y na brehu, platí stále pravidlo 40, keď sú lode na vode. Toto mení preambulu Časti 4. Part 4 preamble.

 

5

PROGRAM ROZJÁZD

Upravte ako treba a uveďte dátumy. Zahrňte tréningovú rozjazdu, ak bude. Ak preteky pozostávajú z kvalifikačných rozjázd a finále, uveďte ich. Program možno poskytnúť aj ako prílohu.

5.1*

Program rozjázd sa určuje takto:

Dátum   Trieda ___   Trieda ____

____   rozjazda           rozjazda

____   rozjazda           rezervný deň

____   rezervný deň   rozjazda

____   rozjazda           rozjazda

____   rozjazda           rozjazda

Uveďte triedy a počet.

5.2*

Počet plánovaných rozjázd:

Trieda Počet rozjázd Počet rozjázd za deň

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Jedna rozjazda navyše za deň sa môže uskutočniť za predpokladu, že žiadna trieda nebude predbiehať program rozjázd o viac ako jednu rozjazdu a táto zmena bude v súlade so smernicou 3. Plánovaný čas pre znamenie výzvy pre prvú rozjazdu každý deň je ______.

Uveďte čas.

5.3*

Plánovaný čas pre znamenie výzvy pre prvú rozjazdu každý deň je _____.

5.4

Po dlhšom odklade sa na upozornenie lodiam, že rozjazda alebo následné rozjazdy sa uskutočnia čoskoro, najmenej 4 minúty pred znamením výzvy vyvesí oranžová vlajka s jedným zvukom

Uveďte čas.

5.5

V posledný deň regaty nebude dané žiadne znamenie výzvy po _____.

 

Uveďte triedy a názvy alebo popis vlajok

6*

VLAJKY TRIED

Vlajky tried budú nasledovné:

Triedy Vlajka

_____ _____

_____ _____

_____ _____

 

Uveďte číslo alebo písmeno

7

PRIESTOR PRETEKOV

V prílohe _____ je znázornený priestor pretekov.

 

8

TRATE

Uveďte číslo alebo písmeno. Spôsob ilustrácie rôznych tratí je uvedený v Prílohe A. Uveďte dĺžku trate, ak je to možné.

8.1*

Schéma v prílohe _____ sukazuje trate, vrátane približných uhlov medzi úsekmi, postup míňania značiek a bok, ktorým sa majú minúť. [ Približná dĺžka celej trate je _____.]

 

8.2

Najneskôr so znamením výzvy sa vyvesí na lodi pretekovej komisie približný námerový kurz prvého úseku.

 

8.3

Trate nebudú skracované. Týmto sa mení pravidlo 32.

Použite, iba ak by sa postavenie značiek nedalo meniť.

8.4

Úseky trate sa nebudú meniť po prípravnom znamení. Týmto sa mení pravidlo 33

9

ZNAČKY

Zmeňte čísla značiek ako treba a uveďte popis značiek. Použite druhú alternatívu, ak značky 4P a 4L vytvárajú bránu, pričom značka 4P sa míňa pravobokom a 4L ľavobokom.

9.1*

Značky 1, 2, 3 a 4 sú _____.

(ALEBO)

9.1*

Značky 1, 2, 3, 4P a 4L sú _____.

9.2

Tieto značky sa musia oboplávať: _____.

Uveďte popis značiek

9.3

Nové značky, ako sa predpokladá v bode 12.1, budú _____.

Popíšte štartovú a cieľovú značku: napríklad loď pretekovej komisie na ľavej strane a bójka na pravej strane. V bode 11.2 je popísaná štartová čiara a v bode 13 cieľová čiara.

9.4*

Štartová a cieľová značka sú _____.

9.5

Loď pretekovej komisie, ktorá signalizuje zmenu trate, je značkou, ako sa predpokladá v bode 12.2

 

Describe each area by its location and any easily recognized details of appearance.

10

OBLASTI, KTORÉ SÚ PREKÁŽKAMI

Nasledovné oblasti sú určené ako prekážky: ______. _____.

 

11

THE START

Zaraďte, iba ak sa využije možnosť v pravidle 26, označená hviezdičkou. Uveďte počet minút

11.1

Rozjazdy sa budú štartovať tak, ako je uvedené v pravidle 26, so znamením výzvy, ktoré sa dá _____ minúty pred štartovým znamením.

(ALEBO)

Popíšte akýkoľvek štartovací systém, iný ako ten, ktorý je uvedený v pravidle 26.

11.1

RRozjazdy sa budú štartovať tak, ako je uvedené v pravidle 26, so znamením výzvy, ktoré sa dá _____.minúty pred štartovým znamením.

 

11.2*

Štartová čiara bude medzi vlajkovými žŕdkami s oranžovými vlajkami na štartových značkách.

 

(ALEBO)

 
 

11.2*

Štartová čiara bude medzi žŕdkou s oranžovou vlajkou na štartovej značke na pravej strane a štartovou značkou na ľavej strane.

 

(ALEBO)

 

Uveďte popis.

11.2*

Štartová čiara bude _____.

 

11.3

Boats whose warning signal has not been made shall avoid the starting area during the starting sequence for other races.

Uveďte počet minút.

11.4

Loď, ktorá by štartovala po _____ minútach po svojom štartovom znamení, bude hodnotená ako Neodštartovala bez prerokovania. Týmto sa mení pravidlo A4.

Doplňte číslo kanála.

11.5

Ak akákoľvek časť trupu lode, posádky či výstroja bude na traťovej strane štartovej čiary v priebehu dvoch minút pred jej štartovým znamením a je rozpoznaná, preteková komisia sa pokúsi oznámiť jej číslo plachty na VHF kanáli ____. Zlyhanie vysielania alebo jeho presného načasovania nemôže byť dôvodom žiadosti o nápravu. Týmto sa mení pravidlo 62.1(a).

 

12

ZMENA NASLEDUJÚCEHO ÚSEKU TRATE

 

12.1

Zmeniť nasledujúci úsek trate môže preteková komisia tak, že premiestni pôvodnú značku (alebo cieľovú čiaru) na nové miesto.

 

(ALEBO)

 
 

12.1

Zmeniť nasledujúci úsek trate môže preteková komisia tak, že umiestni novú značku (alebo premiestni cieľovú čiaru) na nové miesto. a odstráni pôvodnú značku čo najskôr, ako je to možné. Ak sa v dôsledku ďalšej zmeny premiestni nová značka, má sa nahradiť pôvodnou značkou.

Vymeňte „ľavobok“ a „pravobok“, ak sa má značka míňať pravobokom.

12.2

S výnimkou brány musia prejsť lode medzi loďou pretekovej komisie, ktorá oznamuje zmenu ďalšieho úseku trate a najbližšou značkou, pričom míňa značku ľavobokom a loď pretekárskej komisie pravobokom. Týmto sa mení pravidlo 28.1

 

13*

CIEĽ

Cieľová čiara bude medzi žŕdkami s oranžovou vlajkou na cieľových značkách

 

(ALEBO)

 
   

Cieľová čiara bude medzi žŕdkou s oranžovou vlajkou na cieľovej značke na pravej strane a cieľovou značkou na ľavej strane.

 

(ALEBO)

 

Uveďte popis.

Cieľová čiara bude _____.

 

14

SYSTÉM TRESTOV

Bod 14.1 zaraďte iba vtedy, ak sa nepoužije dvojotáčkový trest. Uveďte počet miest alebo popíšte trest.

14.1

 

(ALEBO)

 
 

14.1

Tresty budú takéto _____.

Uveďte triedu(y).

14.2

Pre triedu _____ sa mení pravidlo 44.1 tak, že dvojotáčkový trest sa mení na jednootáčkový.

Tu a nižšie použite „jury“ iba ak to znamená medzinárodnú jury

14.3

Ako je uvedené v pravidle 67, [protestná komisia] [jury] môže bez prerokovania potrestať loď, ktorá porušila pravidlo 42.

 

(ALEBO)

 

Pokiaľ neplatí všetko v Dodatku P, uveďte všetky obmedzenia..

14.4

Bude platiť Dodatok P [ako je zmenený bodom] [ 14.2 ] [ a ] [ 14.4].

Odporúča sa iba pre preteky mládeže.

14.4

Pokiaľ neplatí všetko v Dodatku P, uveďte všetky obmedzenia.

15

ČASOVÉ LIMITY A PLÁNOVANÉ ČASY

Uveďte triedy a časy. Vynechajte časový limit značky 1 a plánovaný čas, ak sa nepoužije.

15.1*

Časové limity sú takéto:

Trieda   Časový limit   Časový limit pre značku 1 Plánovaný čas

_____   _______     _____        _____

_____   _______     _____       _____

_____   _______     _____       _____

Ak žiadna loď nedosiahne značku 1 do časového limitu pre značku 1, rozjazda sa zruší. Nedodržanie plánovaného času nemôže byť dôvodom žiadosti o nápravu. Týmto sa mení pravidlo 62.1(a).

Uveďte čas (alebo rôzne časy pre rôzne triedy).

15.2

Lode, ktoré nedokončia do _____ po tom, keď prvá loď preplachtila trať a dokončila, budú hodnotené ako Nedokončili bez prerokovania. Týmto sa menia pravidlá 35, A4 a A5.

 

16

PROTESTY A ŽIADOSTI O NÁPRAVU

Uveďte umiestnenie, pokiaľ je to potrebné.

16.1

Protestné tlačivo možno dostať v kancelárii pretekovej komisie, [umiestnenej _____]. Protesty a žiadosti o nápravu či znovuotvorenie sa musia odovzdať tamtiež v rámci primeraného času.

Zmeňte čas, ak je iný.

16.2

Limit protestného času pre každú triedu je 90 minút po tom, keď posledná loď dokončila poslednú rozjazdu dňa.

Zmeňte vyvesený čas, ak je iný. Uveďte umiestnenie miestnosti pre protesty a ak treba, čas prvého rokovania

16.3

Vyhlášky pre informovanie pretekárov o roko¬vaniach, v ktorých sú stranami alebo sú volaní ako svedkovia, budú vyvesené najneskôr 30 minút po skončení protestného času. Rokovania sa budú konať v miestnosti pre protesty umiestnenej _____, so začiatkom [uvedenom na vyhláške] [_____].

 

16.4

Vyhlášky o protestoch pretekovej komisie, [protestnej komisie] [jury] budú vyvesené pre informáciu lodí podľa pravidla 61.1(b).

 

16.5

 

16.6

Porušenie bodov 11.3, 18, 21, 23, 24, 25 a 26 nie je dôvodom pre protest loďou. Týmto sa mení pravidlo 60.1(a). Trest za tieto porušenia môže byť menší ako diskvalifikácia, ak [protestná komisia] [jury] takto rozhodne. Skratka pre takýto trest udelený podľa tohto bodu je DPI (Discretionary Penalty Imposed).

 

16.7

 

 

(a) Žiadosť o znovuotvorenie rokovania v poslednom plánovanom dni pretekania musí byť podaná:

Change the time if different.

 

(b) (b) nie neskôr ako 30 minút, ako bola žiadajúca strana informovaná o rozhodnutí v ten deň.

   

Týmto sa mení pravidlo 66..

 

16.8

V poslednom plánovanom dni pretekania musí žiadosť o nápravu v súvislosti s rozhodnutím [protestnej komisie] [jury] byť podaná najneskôr 30 minút po vyvesení rozhodnutia. Týmto sa mení pravidlo 62.2..

Použite, iba ak je protestnou komisiou medzinárodná jury alebo ak platia ďalšie ustanovenia pravidla 70.5.

16.9

Rozhodnutie [ protestnej komisie ] [ jury ] je konečné, ako je ustanovené v pravidle 70.5.

 

17

BODOVANIE

Použite, iba ak sa Nízkobodový systém nahrádza Bonifikačným.

17.1*

TBude sa používať Bonifikačný systém podľa Dodatku A.

 

(ALEBO)

 

Použite, iba ak sa nepoužije žiadny systém z Dodatku A. Popíšte bodovací systém

17.1*

Použije sa nasledovný bodový systém: ______. _____.

Uveďte počet.

17.2*

Aby boli preteky platné, je nutné uskutočniť _____ rozjázd.

Uveďte celkový počet rozjázd.

17.3

(a) Ak sa uskutoční menej než _____ rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov zo všetkých rozjázd.

(b) Ak sa uskutoční _____ až _____ rozjázd, body lode sú súčtom bodov zo všetkých rozjázd s vylúčením najhorších bodov

(c) Ak sa uskutoční _____ alebo viac rozjázd, body lode sú súčtom bodov zo všetkých rozjázd s vylúčením dvoch najhorších bodov.

 

18

BEZPEČNOSŤ

Uveďte postup kontroly pri vyplávaní a návrate z vody.

18.1

Kontrola pri vyplávaní na vodu a pri návrate z vody bude: _____.

 

18.2

Loď, ktorá sa vzdá v rozjazde, musí o tom informovať pretekovú komisie čo možno najskôr..

 

19

VÝMENA POSÁDKY ALEBO VÝSTROJA

 

19.1

Výmena posádky nie je možná bez predchádzajúceho písomného povolenia [pretekovej komisie] [protestnej komisie] [jury].

 

19.2

Náhrada poškodeného alebo strateného výstroja nie je možná, kým nie je povolená [pretekovou komisiou] [protestnou komisiou] [jury]. Žiadosť o náhradu sa musí podať komisii pri prvej vhodnej príležitosti.

 

 

20

KONTROLA VÝSTROJA A MERANIE

Loď alebo výstroj sa môže kontrolovať kedykoľvek na zistenie zhody s triedo-vými pravidlami a plachetnými smer-nicami. Na vode môže loď inštruovať merač pretekovej komisie, aby sa dostavila ihneď do určeného priestoru pre kontrolu.

Pozri Smernicu ISAF 20.3(d). Doplňte potrebné informácie o reklamnom materiáli

21

REKLAMA

Boats [shall] [may] Lode [musia] [môžu] niesť reklamu dodanú usporiadateľom takto: _____.display advertising supplied by the _____.

IUveďte popis. Ak je to po-trebné, použite rôzne označenia pre lode, kto¬ré vykonávajú rôzne povinnosti.

22

OFICIÁLNE LODE

Oficiálne lode budú označené takto _____.

 

23

SPRIEVODNÉ LODE

 

23.1

Vedúci tímov, tréneri a iné podporné osoby musia byť mimo priestoru, v ktorom lode pretekajú, od prípravného znamenia pre prvú štartujúcu triedu, kým všetky lode nedokončili alebo nevzdali alebo preteková komisia neoznámila odklad, všeobecné odvolanie alebo zrušenie.

Uveďte popis. Pri medzinárodných pretekoch sú vhodné vlajky štátov.

23.2

Sprievodné lode budú označené takto: _____.

 

24

VYHADZOVANIE ODPADU
Lode nesmú vyhadzovať odpad do vody. Odpad sa môže umiestňovať na sprievodné lode a lode pretekovej komisie

 

25

OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA

Kýlové lode sa nesmú vyťahovať v priebehu pretekov, okrem a v rámci písomne vopred povolených termínov pretekovej komisie.

 

26

POTÁPAČSKÁ VÝSTROJ A PLASTOVÉ NÁDRŽE

Dýchacie prístroje pod vodou a plastové nádrže ani podobné zariadenia sa nesmú používať pri kýlových lodiach medzi prípravným znamením pre prvú rozjazdu a koncom pretekov.

Doplňte odlišný text, ak platí. Popíšte rádiové kanály alebo frekvencie, ktoré sa smú používať alebo sú zakázané.

27

RÁDIOVÉ SPOJENIE

Okrem stavu núdze loď nesmie používať rádiové spojenie počas pretekania, ani nesmie prijímať rádiové správy, ktoré nie sú dostupné všetkým lodiam. Tento zákaz platí aj pre mobilné telefóny

Ak budú odovzdávané putovné ceny, treba uviesť ich úplný názov.

28

CENY

Ceny budú takéto _____.

Zákony platiace v mieste pretekov môžu obmedzovať vzdanie sa zodpovednosti. Vyhlásenie musí byť napísané v súhlase s takýmito zákonmi..

29

VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI

Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, zranenie osôb alebo smrť, ktorá by sa stala pred, v priebehu alebo po pretekoch.

 

Uveďte menu a sumu

30

POISTENIE

Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe s minimálnym plnením _____ alebo ekvivalentom pre preteky.

 

PRÍLOHA A

NÁKRES TRATE

Na schémach sú zobrazené tvary tratí. Dráha lode je prerušená, takže každá schéma môže znázorňovať trať s rôznym počtom kôl. Ak pre triedu môže platiť viac tratí, určite, ako bude signalizovaná každá jednotlivá trať.

Karuselová trať

Štart – 1 – 2 – 1 – 2 – Cieľ

Možnosti pri použití tejto trate sú:

(1) pridanie alebo zmenšenie počtu kôl

(2) zrušenie posledného úseku proti vetru

(3) použitie brány namiesto záveternej značky

(4) použitie bočnej značky pri náveternej značke, a

(5) použitie záveternej a náveternej značky ako štartovej a cieľovej značky.

 

Trojuholníková trať s karuselom

Štart – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Cieľ

Možnosti pri použití tejto trate sú:

(1) (1) pridanie alebo zmenšenie počtu kôl

(2) zrušenie posledného úseku proti vetru

(3) zmena vnútorných uhlov trojuholníka (45° -90° -45° and 60°
-60° -60° sú obvyklé.),

(4) použitie brány namiesto záveternej značky

(5) použitie bočnej značky na začiatku úseku po vetre, a

(6) použitie záveternej a náveternej značky ako štartovej a cieľovej značky.

Nezabudnite určiť vnútorné uhly na každej značke

 


Štart – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Cieľ

Štart – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Cieľ

Trapezoidné trate

Možnosti pri použití tejto trate sú:

(1) pridanie prídavných úsekov

(2) nahradenie brány jednotlivou značkou alebo použitie brány aj pri vonkajšom karuseli

(3) menenie vnútorných uhlov pri zadobočných úsekoch

(4) použitie bočnej značky na začiatku úseku po vetre

(5) cieľové lode skôr po vetre ako na zadobočný vietor.

Nezabudnite určiť vnútorné uhly každého zadobočného úseku.

PRÍLOHA B

LODE POSKYTNUTÉ USPORIADATEĽOM

Odporúča sa nasledujúca plachetná smernica v prípade, že usporiadateľ poskytuje všetky lode. Môže sa zmeniť, aby sa prispôsobila okolnostiam. Ak sa použije, mala by sa vložiť za bod 3.

4 LODE

4.1 Lode sa poskytnú všetkým pretekárom, ktorí ich nesmú upravovať ani spôsobiť, aby sa upravovali v žiadnom smere, s výnimkou, že:

(a) (a) kompas sa môže priviazať alebo prilepiť páskou na trup alebo guľatinu;

(b) (b) ukazovatele smeru vetra vrátane nití a vlákien sa môžu priviazať alebo prilepiť kdekoľvek na loď;

(c) (c) trup, plutva a kormidlo sa môžu čistiť, ale len vodou;

(d) (d) lepiace pásky sa môžu používať kdekoľvek nad vodoryskou; a

(e) (e) všetky kovania a výstroj, ktorý je určený na nastavovanie, sa môže nastavovať za predpokladu, že sa dodržia triedové predpisy.

4.2 Všetok výstroj, ktorý je poskytnutý spolu s loďou na plachtenie, musí byť v lodi, keď je loď na vode.

4.3 Trestom za nedodržanie niektorého z vyššie uvedených pravidiel bude diskvalifikácia zo všetkých rozjázd, v ktorých bolo pravidlo porušené.

4.4 Pretekári musia hlásiť akékoľvek poškodenie alebo stratu výstroja, akokoľvek bezvýznamnú, funkcionárovi usporiadateľa ihneď po zabezpečení lode na brehu. Trest za porušenie tohto bodu je diskvalifikácia z rozjazdy, ktorú pretekár naposledy plachtil, iba ak by sa [jury] [protestná komisia] presvedčila, že pretekár vynaložil všetko úsilie, aby ho splnil.

4.5 Triedové predpisy, ktoré požadujú, aby pretekári boli členmi triedovej organizácie, neplatia.