DODATOK K - NÁVOD NA ROZPIS PRETEKOV

TTento návod poskytuje rozpis pretekov, navrhnutý predovšetkým pre veľké majstrovské preteky jednej alebo viacerých tried. Preto je zvlášť vhodný pre majstrovstvá sveta, kontinentov a štátov a iných pretekov podobného významu. Môžete si ho stiahnuť zo stránky ISAF (www.sailing.org) ako podklad pre tvorbu rozpisu pretekov pre dané konkrétne preteky.

Návod môže byť vhodný aj pre iné preteky. Avšak pre takéto preteky nie sú niektoré odseky nevyhnutné alebo žiaduce. Usporiadatelia by preto mali byť opatrní vo svojom výbere.

Tento návod je v úzkom vzťahu s Dodatkom L, Návod na plachetné smernice, a s jeho rozšírenou verziou Dodatkom LE na stránke ISAF, ktorého úvod obsahuje princípy, ktoré sa uplatňujú aj v tomto dodatku.

PPre použitie tohto návodu najprv pozrite pravidlo J1 a rozhodnite, ktoré body budú potrebné. Body vyžadované pravidlom J1.1 sú označené hviezdičkou (*). Vymažte všetky ustanovenia, ktoré sa nedajú použiť alebo sú nepotrebné. Vyberte preferovanú verziu tam, kde je voľba. Držte sa pokynov v ľavom stĺpci pre doplnenie údajov tam, kde sa nachádza plná čiara ( _____ ) a vyberte preferované slovné vyjadrenie, ak je uvedená voľba alebo možnosť v hranatých zátvorkách ([ . . . ]).

Po vyškrtnutí nepotrebných ustanovení prečíslujte všetky body vo vzostupnom poradí. Skontrolujte, či sú správne čísla bodov, kde sa jedno ustanovenie odvoláva na iné

Nasledovné položky by sa mali zverejniť spolu s rozpisom pretekov, ak je to vhodné, ale nemali by byť súčasťou číslovaných ustanovení rozpisu.

1 Prihláška, ktorú podpíše majiteľ lode alebo jeho zástupca, ktorá obsahuje slová ako „Súhlasím, že budem viazaný Pretekovými pravidlami jachtingu a ostatnými pravidlami, ktorými sa riadia tieto preteky.“

2 Použité národné predpisy v angličtine v prípade pretekov, kde sa predpokladá účasť iných krajín.

3 Zoznam sponzorov, ak je to vhodné.

4 Informácie pre ubytovanie a táborenie.

5 Opis stravovacích zariadení.

6 Členovia pretekovej komisie a protestnej komisie.

7 Zvláštne požiadavky pre vyväzovanie a uskladnenie.

8 Zariadenia pre opravu plachiet a lodí a lodné obchody.

9 Možnosť prenajatia lodí

Na zvláštne riadky uveďte plný názov pretekov vrátane termínov od premeriavania alebo skúšobnej rozjazdy až po poslednú rozjazdu alebo záverečný ceremoniál, meno usporiadateľa, miesto a krajinu..

ROZPIS PRETEKOV

1

PRAVIDLÁ

1.1*

Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

Použite prvú vetu, ak je to vhodné. Vložte názov. Uveďte čísla a názvy ustanovení, ktoré nebudú platiť (pozri pravidlo 88) Použite druhú vetu, ak platí a predpokladá sa účasť z iných krajín, a uveďte úplné znenie daných ustanovení.

1.2

[Nebudú platiť nasledovné ustanovenia ( _____ ) národného zväzu: ( _____ ) ] [Predpisy, , ktoré si vyžadujú zvláštnu prípravu, sú uvedené v plnom znení nižšie.]

 

(ALEBO)

 

Môže sa použiť, iba ak národný zväz pretekov nevyužil ustanovenia podľa pravidla 88.

1.2

Žiadne národné predpisy neplatia.

Uveďte názvy všetkých ďalších dokumentov, ktorými sa budú riadiť preteky; napr. Pravidlá výstroja ISAF, s uvedením rozsahu ich platnosti.

1.3*

Platia _____ .

Pozri pravidlo 86. Uveďte čísla pravidiel a súhrn zmien

1.4

Pretekové pravidlá _____ sa menia takto: _____. Zmeny v plnom znení budú uvedené v plachetných smerniciach. Plachetné smernice môžu zmeniť aj ďalšie pretekové pravidlá.

Vložte čísla pravidiel a názov triedy. Urobte osobitný bod pre každú triedu.

1.5

V súlade s pravidlom 87 ustanovenia _____ triedových pravidiel _____ [neplatia] [sa menia takto: _____ ].

 

1.6

Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, anglický text má prednosť.

 

2

REKLAMA

Pozri Smernicu 20 ISAF. Vložte ďalšie potrebné informácie vzťahujúce sa k Smernici 20.

2.1

Reklama je obmedzená na kategóriu A.

Pozri Smernicu ISAF 20.3(d).

2.2

Lode môžu mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ.

3*

SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ

Uveďte triedy.

3.1

Preteky sú otvorené pre všetky lode tried _____ .

 

(ALEBO)

 

Uveďte triedy a požiadavky pre spôsobilosť.

3.1

Preteky sú otvorené pre lode tried _____ ,ktoré _____.

Uveďte poštovú, faxovú a e-mailovú adresu a termín uzávierky prihlášok.

3.2

Lode, ktoré sú spôsobilé, sa môžu prihlásiť vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním spolu s požadovaným štartovným na adresu _____ do _____.

Uveďte všetky podmienky.

3.3

Uveďte všetky obmedzenia

3.4

Platia tieto obmedzenia pre počet prihlásených lodí: _____.

Uveďte všetky požiadavky.

 

4

KLASIFIKÁCIA

Platia tieto klasifikačné požiadavky (pozri pravidlo 79): _____.

5

ŠTARTOVNÉ

Uveďte všetky požadované poplatky pre pretekanie

5.1

Požadované štartovné:

Trieda Štartovné

____ _____

____ _____

____ _____

Uveďte nepovinné poplatky (napríklad pre spoločenské posedenie).

5.2

Ďalšie poplatky:

_____

_____

Použite, iba ak je trieda rozdelená do skupín a preteká sa v kvalifikácii a finále

6

KVALIFIKÁCIA A FINÁLE

TPreteky pozostávajú z kvalifikačnej časti a finále.

7

Časový program

Uveďte čas a dátum

7.1*

Registrácia:

Day and date _____

Od _____ Do _____

Uveďte čas a dátum.

7.2

Meranie a kontrola:

Day and date _____

Od _____ Do _____

Zmeňte podľa potreby a uveďte termíny a triedy. Vložte tréningovú rozjazdu, ak taká bude. Keď preteky pozostávajú z kvalifikácie a finálnych rozjázd, uveďte ich. Program sa tiež môže zverejniť formou prílohy

7.3*

Termíny pretekania:

Dátum Trieda ____ Trieda _____

____ pretekanie         pretekanie

____ pretekanie         rezervný deň

____ reervný deň pretekanie

____ pretekanie         pretekanie

____ pretekanie         pretekanie

Uveďte triedy a počty.

7.4

Počet rozjázd:

Trieda počet rozjázd na deň

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Uveďte čas..

7.5*

Plánovaný čas znamenia výzvy pre [tréningovú rozjazdu] [prvú rozjazdu] [každý deň] je _____.

 

8

MERANIE

Každá loď musí predložiť platný [premeriavací] [handicapový] certifikát.

 

(ALEBO)

 

Uveďte zoznam meraní s príslušnými odkazmi na triedové pravidlá.

 

Každá loď musí predložiť platný [premeriavací] [handicapový] certifikát. [Budú] [Môžu byť] ďalšie nasledovné merania: _____.

Uveďte čas, dátum a miesto.

9

PLACHETNÉ SMERNICE

Plachetné smernice budú zverejnené o _____ dňa _____ na _____.

10

MIESTO

Uveďte číslo alebo označenie. Priložte prehľadnú mapku s inštrukciami pre príjazd

10.1

Príloha _____ uvádza miesto pretekov.

Uveďte číslo alebo označenie. Priložte prehľadnú mapku alebo náčrt.

10.2

Príloha _____ uvádza priestor pretekov.

 

Uveďte popis

11

TRATE

Trate, na ktorých sa plachtí, budú tieto: _____.

(ALEBO)

Uveďte číslo alebo označenie. Spôsob znázornenia rôznych tratí je uvedený v Prílohe A Dodatku L alebo LE. Uveďte dĺžku trate, ak je to vhodné.

Plány v prílohe _____ znázorňujú trate vrátane približných uhlov medzi úsekmi, poradia, v ktorom sa míňajú značky a bok, ktorým sa obchádza každá značka. [Približná dĺžka trate bude _____.]

12

SYSTÉM TRESTOV

Použite bod 12.1 iba vtedy, ak sa nepoužije Dvojotáčkový trest. Uveďte počet miest alebo popíšte trest

12.1

Použije sa bodový trest, pravidlo 44.3. Trestom bude _____ .

(ALEBO)

12.1

Trestom bude: _____.

Uveďte triedy

12.2

Pre triedy _____ sa pravidlo 44.1 mení tak, že dvojotáčkový trest sa mení na jednootáčkový.

Použite, iba ak je protestnou komisiou medzinárodná jury, alebo platia iné ustanovenia pravidla 70.4. Použite ‘jury’, iba ak sa myslí medzinárodná jury.

12.3

Rozhodnutia [protestnej komisie] [jury] sú konečné, ako to uvádza pravidlo 70.5..

13

BODOVANIE

Použite, iba ak sa nízkobodový systém nahrádza bonifikačným.

13.1

Použije sa bonifikačný systém podľa Dodatku A

 

(ALEBO)

 

Použite, iba ak sa nepoužije žiadny systém podľa Dodatku A. Popíšte použitý systém

13.1

Bodovanie bude nasledovné: _____.

Uveďte príslušné počty.

13.2

_____ rozjazdy sú potrebné, aby boli preteky platné.

Uveďte príslušné počty.

13.3

(a) Keď sa uskutoční menej ako _____ rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd.

   

(b) Keď sa uskutoční _____ až _____ rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia.

   

(c) Keď sa uskutoční _____ alebo viac rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením dvoch najhorších umiestnení.

Uveďte označenia. Pre medzinárodné preteky sú vhodné písmená štátnej príslušnosti.

14

SPRIEVODNÉ LODE

Sprievodné lode budú označené _____.

 

15

PRÍSTAVISKO

Lode musia byť na pridelených miestach v [lodnom parku] [prístave] .

16

OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA

Kýlové lode sa nesmú vyťahovať v priebehu pretekov okrem v rámci a podľa písomne vopred povolených termínov pretekovej komisie.

17

POTÁPAČSKÁ VÝSTROJ A PLASTIKOVÉ NÁDRŽE

Dýchacie prístroje pod vodou a plastikové alebo podobné nádrže sa nesmú používať okolo kýlových lodí medzi prípravným znamením pre prvú rozjazdu a ukončením pretekov.

Uveďte iné ustanovenie, ak platí. Popíšte rozsahy alebo frekvencie pre rádiové spojenie, ktoré sa použijú alebo dovolia

18

RÁDIOVÉ SPOJENIE

S výnimkou núdze loď nesmie používať rádiové spojenie počas pretekania, ani nesmie prijímať rádiové správy, ktoré nie sú dostupné všetkým lodiam. Tento zákaz platí aj pre mobilné telefóny.

Ak sa budú odovzdávať putovné ceny, uveďte ich úplné názvy.

19

CENY

Ceny budú takéto: _____.

Zákony platiace v mieste pretekov môžu obmedzovať vzdanie sa zodpovednosti. Vyhlásenie musí byť napísané v súhlase s takýmito zákonmi

20

VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI

Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

Uveďte menu a sumu.

21

POISTENIE

Každá zúčastnená loď musí byť poistená platnou poistkou voči tretej osobe s minimálnym plnením _____ alebo jeho ekvivalentom pre udalosť.

Uveďte potrebné kontaktné informácie

22

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím _____.