DODATOK J - ROZPIS PRETEKOV A PLACHETNÉ SMERNICE

Pozri pravidlo 89.2(a) a 90.2. Termín „preteky“ zahrňuje regatu alebo inú sériu rozjázd.

J1 OBSAH ROZPISU PRETEKOV

J1.1 Rozpis pretekov musí obsahovať nasledujúce informácie:

(1) názov, miesto a dátum pretekov a meno usporiadateľa;
(2) ustanovenie o tom, že sa preteky budú riadiť Pretekovými pravidlami jachtingu;
(3) zoznam akýchkoľvek dokladov, podľa ktorých sa budú riadiť preteky (napríklad Pravidlá výstroja jachtingu a rozsah ich platnosti) a uvedú, kde alebo akým spôsobom sú k dispozícii všetky doklady alebo ich kópie;
(4) triedy, ktoré budú pretekať, handicapový alebo ratingový systém a triedy, pri ktorých sa použije, podmienky prihlášok a akékoľvek obmedzenie účasti;
(5) čas registrácie a znamenia výzvy pre skúšobnú rozjazdu, ak je taká plánovaná, pre prvú rozjazdu a nasledujúce rozjazdy, ak je známy;

J1.2 Rozpis pretekov musí obsahovať aj nasledujúce body, ak budú platiť a ktoré pomôžu pretekárom rozhodnúť sa, či sa zúčastnia pretekov, alebo ktoré uvádzajú ďalšie informácie predtým, kým sú k dispozícii plachetné smernice:

(1) uvedenie pretekových pravidiel, ktoré sa menia, súhrn zmien a vyhlásenie, že úplné znenie zmien bude v plachetných smerniciach (pozri pravidlo 86);
(2) že je reklama obmedzená iba na Kategóriu A alebo že lode sú povinné niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ (pozri Smernicu 20 ISAF) a iné informácie ohľadne Smernice 20;
information related to Regulation 20;
(3) avšetky klasifikačné požiadavky, ktoré musia spĺňať niektorí alebo všetci pretekári (pozri pravidlo 79 a Smernicu 22 ISAF, Klasifikácia jachtárov;
(4) pri pretekoch, kde sa predpokladá účasť pretekárov z iných krajín, každý národný predpis, ktorý by vyžadoval zvláštnu prípravu;
(5) postup ďalšej registrácie prihlášky, vrátane poplatkov a dátumu uzávierky;
(6) formulár prihlášky, ktorý musí podpísať majiteľ alebo jeho reprezentant a ktorý obsahuje slová takéhoto významu: „Súhlasím s tým, že som viazaný Pretekovými pravidlami jachtingu a všetkými ostatnými pravidlami, ktorými sa riadia tieto preteky“;
(7) kontrolu výstroja, spôsob merania alebo požiadavky na premeriavacie certifikáty alebo na handicapové či ratingové certifikáty;
(8) čas a miesto, v ktorom budú k dispozícii plachetné smernice;
(9) zmeny triedových pravidiel, tak ako sú povolené podľa pravidla 87, ktoré odkazujú na každé pravidlo a uvádzajú jeho zmenu;
(10) trate, na ktorých sa bude plachtiť;
(11) tresty pre porušenie pravidla Časti 2, iné ako dvojotáčkový trest;
(12) zrušenie práva na odvolanie sa podľa pravidla 70.5;
(13) bodovací systém, ak sa odlišuje od Nízkobodového systému v Dodatku A, počet vypísaných rozjázd a najmenšie¬ho počtu rozjázd, ktoré sa musia uskutočniť, aby boli preteky platné;
(14) ceny.

J2 OBSAH PLACHETNÝCH SMERNÍC

J2.1 Plachetné smernice musia obsahovať nasledujúce informácie :
(1) že sa preteky budú riadiť pravidlami, ako sú definované Pretekovými pravidlami jachtingu;
(2) zoznam akýchkoľvek dokladov, podľa ktorých sa budú riadiť preteky (napríklad Pravidlá výstroja jachtingu a rozsah ich platnosti);
(3) program rozjázd, lodné triedy, ktoré budú pretekať a časy vyzývacích znamení pre každú triedu;
(4) trať(e), na ktorých sa bude plachtiť alebo zoznam značiek, z ktorých bude vybraná pretekárska trať a ak je to potrebné, ako budú trate oznamované;
(5) popis značiek vrátane štartovej a cieľovej značky a určenie poradia a požadovaného boku, ktorým sa má každá z nich minúť a identifikácia všetkých značiek, ktoré sa majú oboplávať ( pozri pravidlo 28.1);
(6) popis štartovej a cieľovej čiary, triedové vlajky a prípadné zvláštne znamenia, ktoré sa použijú;
(7) časový limit pre dokončenie, ak sa použije;
(8) handicapový alebo ratingový systém, ktorý sa použije, ak taký je, a triedy, pri ktorých sa použije;
(9) bodovací systém, ak je odlišný od Nízkobodového podľa Dodatku A, uvedený ako odkaz na Dodatok A, pravidlá triedy alebo na iné pravidlá, ktorými sa budú riadiť preteky, alebo uvedený celý. Určenie počtu vypísaných rozjázd a minimum rozjázd, ktoré sa musia uskutočniť, aby boli preteky platné.

J2.2 Plachetné smernice musia obsahovať nasledujúce body, ak sa použijú:

(1) že je reklama obmedzená iba na Kategóriu A (pozri Smernicu 20 ISAF) a ďalšie informácie ohľadne Smernice 20;
(2) nahradenie pravidiel Časti 2 pravidlami o práve plavby podľa Medzinárodných pravidiel o zabránení zrážok na mori ,alebo inými štátnymi pravidlami o práve plavby, čas a miesto, kedy budú platiť, a všetky znamenia v noci, ktoré bude používať preteková komisia;
(3) czmeny pretekových pravidiel povolené pravidlom 86, ktoré sa vzťahujú špecificky na každé pravidlo a vysvetľujúce zmenu (ak sa použije pravidlo 86.2, uveďte povolenie);
(4) zmeny pretekových pravidiel povolené pravidlom 86, ktoré sa vzťahujú špecificky na každé pravidlo a vysvetľujúce zmenu (ak sa použije pravidlo 86.2, uveďte povolenie);
(5) ak je to vhodné, v prípade pretekov, kde sa predpokladá účasť z iných krajín, preklad národných predpisov v angličtine;
(6) ak je to vhodné, v prípade pretekov, kde sa predpokladá účasť z iných krajín, preklad národných predpisov v angličtine;
(7) obmedzenia kontrolujúce úpravy lodí, ak sú dané k dispozícii usporiadateľom;
(8) postup pri registrácii;
(9) postup pri premeriavaní a pri kontrole;
(10) umiestnenie oficiálnej vyhláškovej tabule (tabúl);
(11) postup pri zmenách v plachetných smerniciach;
(12) bezpečnostné opatrenia, ako sú požiadavky a znamenia pre osobné záchranné vesty, kontrola lodí v priestore štartu a kontrola pri vyplávaní na vodu a pri návrate na breh;
(13) požiadavky na podpisovanie vyhlásení;
(14) znamenia, ktoré sa budú dávať na brehu a miesto signalizácie;
(15) priestor pretekov (odporúča sa mapka);
(16) približná dĺžka trate a približná dĺžka úseku proti vetru;
(17) popis každej oblasti určenej pretekovou komisiou ako prekážka (pozri definíciu Prekážka);
(18) časový limit pre dokončenie prvej lode a cieľový limit pre dokončenie ďalších lodí, ak taký je; (19) časové rozpätie;
(20) miesto priestoru štartu a všetky obmedzenia pre vstup doňho;
(21) akékoľvek zvláštne postupy alebo znamenia pre individuálne alebo všeobecné odvolanie;
(22) lode, ktoré identifikujú miesto značiek;
(23) akékoľvek zvláštne postupy a znamenia pre zmenu úseku trate (pozri pravidlo 33);
(24) akékoľvek zvláštne postupy pre skrátenie trate a pre dokončenie na skrátenej trati;
(25) obmedzenie pre používanie podporných lodí, nádrží z umelej hmoty, vysielačiek atď., pre vyhadzovanie odpadu, pre vyťahovanie z vody a pre pomoc zvonku poskytnutej lodi, ktorá nepreteká;
(26) trest za porušenie pravidla Časti 2, iný ako dvojotáčkový trest;
(27) zmenu počtu dĺžok trupu, definujúceho okruh, podľa pravidla 86(1)(b);
(28) či bude platiť pravidlo 67 alebo Dodatok P;
(29) postup pri protestoch, čas a miesto rokovania;
(30) ak bude platiť pravidlo N 1.4(b), časový limit pre podanie žiadosti na rokovanie podľa tohto pravidla;
(31) ak to požaduje pravidlo 70.3, určiť národný zväz, ktorému sa môžu posielať odvolania a žiadosti. a zrušenie práva na odvolanie, ak sa uplatňuje pravidlo 70.5;
(32) súhlas národného zväzu s menovaním medzinárodnej jury, ak sa vyžaduje podľa pravidla 91(b);
(33) náhradníci pretekárov;
(34) najmenší počet lodí, ktorý sa vyžaduje v priestore štartu, aby sa mohla odštartovať rozjazda;
(35) kedy a kde budú znovu uskutočnené rozjazdy, ktoré boli odložené alebo zrušené;
(36) prílivy a prúdy;
(37) ceny;
(38) iné ustanovenia pretekovej komisie a povinnosti lodí.