71 ROZHODNUTIA NÁRODNÉHO ZVÄZU

71.1 Žiadna zaujatá strana alebo člen protestnej komisie sa nesmie zúčastniť na diskusii ani rozhodovaní o odvolaní alebo žiadosti o potvrdenie či opravu.

71.2 Národný zväz môže potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie protestnej komisie, vyhlásiť protest alebo žiadosť o nápravu za neplatné, alebo vrátiť protest alebo žiadosť na znovuotvorenie rokovania tou istou alebo inou protestnou komisiou.

71.3 Ak na základe zistených skutočností protestnou komisiou rozhodne národný zväz, že loď, ktorá bola stranou na rokovaní porušila pravidlo, musí ju potrestať bez ohľadu na to, či táto loď alebo toto pravidlo bolo spomenuté v rozhodnutí protestnej komisie.

71.4 Rozhodnutie národného zväzu musí byť konečné. Národný zväz musí zaslať svoje rozhodnutie písomne všetkým stranám rokovania a protestnej komisii, ktoré sú viazané týmto rozhodnutím.

Riešené prípady :

Prípad 61 ,