PRÍPAD 104

Pravidlo 63.6,Rokovania: Prijatie svedectiev a zisťovanie skutočností
Pravidlo 70.1, Odvolania a žiadosti k národnému zväzu
Pravidlo F5, Nedostatočné skutočnosti; Znovuotvorenie

Pokúsiť sa rozlíšiť medzi skutočnosťami a  závermi v zisteniach protestnej komisie býva niekedy ťažké, pretože zistenia môžu byť čiastočne založené na skutočnosti a čiastočne na závere. Národný zväz môže zmeniť rozhodnutie protestnej komisie a akékoľvek iné zistenie, ktoré zahŕňa úvahu alebo úsudok, ale nie jej zistenia skutočnosti. Národný zväz môže vyvodiť ďalšie skutočnosti logickou dedukciou. Žiadne zapísané skutočnosti ani náčrty nemajú prednosť jeden pred druhým. Protestná komisia musí vyriešiť rozpory medzi skutočnosťami, keď tak od nej požaduje národný zväz.

Otázka 1
Aké kritériá určujú, či zistenie v rozhodnutí protestnej komisie môže byť predmetom odvolania? Sú tieto kritériá založené na tom, či je zistenie “skutočnosťou“ alebo “záverom“, či obsahuje výklad pravidla, alebo na niečom inom?

Odpoveď 1
Pre rozlíšenie medzi “skutočnosťou“ a “záverom“ neexistuje uspokojivé kritérium, pretože tie dva pojmy sa môžu prekrývať. V súvislosti s pravidlom 63.6 a inými pravidlami používajúcimi pojem “skutočnosť“ je týmto pojmom konanie alebo stav, o ktorých protestná komisia “zistila“, že sa udiali alebo boli. “Záver“ je úvahou odvodený z niečoho iného, a môže to byť čistá skutočnosť. Napríklad, ak skutočnosti sú, že v rozjazde boli tri triedy a v každej triede päť lodí, je tak záverom ako aj skutočnosťou, že v rozjazde bolo 15 lodí. Záver môže byť tiež iba sčasti skutočnosť, keď sa urobí úsudok, ktorý obsahuje prvky, ktoré nie sú skutočnosťami. Príkladom je výrok: “Loď A vyvesila vlajku pri prvej vhodnej príležitosti po príhode“, ktorý je založený na kombinácii skutočností príhody a výklade formulácie “prvá vhodná príležitosť“ z pravidla 61.1(a).
Národný zväz jasne môže zmeniť zistenie, ktoré je výkladom pravidla, ale rovnako aj iné zistenia, ktoré zahŕňajú úvahu alebo úsudok. Napríklad, protestná komisia mohla vyhlásiť, že “Rýchlosť vetra 15 uzlov bola príliš veľká na to, aby mohli lode bezpečne pretekať“. Tento výrok je názorom protestnej komisie, ale nie je to výklad pravidiel.
Kritérium pre určenie, či zistenie protestnej komisie môže byť predmetom odvolania je iba to, či zistenie nemá výlučne vecnú podstatu. Pravidlo 70.1 povoľuje odvolať sa voči “rozhodnutiam alebo postupom protestnej komisie, ale nie voči zisteným skutočnostiam“. Avšak to nezakazuje odvolanie voči iným zisteniam alebo posúdeniam protestnej komisie. Podobne pravidlo F5 požaduje od národného zväzu, aby akceptoval zistenia protestnej komisie o skutočnostiach, ale nepožaduje akceptovanie iných zistení. Z oboch týchto pravidiel vyplýva, že národný zväz môže zmeniť akékoľvek zistenie protestnej komisie s výnimkou zistenia skutočnosti.

Otázka 2
Môže národný zväz získať ďalšie skutočnosti odvodením záverov zo zapísaných skutočností alebo náčrtu protestnej komisie?

Odpoveď 2
Áno. Národný zväz smie použiť logiku na odvodenie ďalších skutočností z týchto podkladov.

Otázka 3
Aké postavenie má náčrt pripravený alebo odsúhlasený protestnou komisiou, ktorý požaduje pravidlo F2.2(b)?

Odpoveď 3
Ako náčrt, tak aj zapísané skutočnosti sú skutočnosťami, zistenými protestnou komisiou. Žiadny z nich nemá pred druhými prednosť.

Otázka 4
Keď sú skutočnosti medzi sebou v rozpore, napríklad ak je náčrt v rozpore so zapísanými skutočnosťami, je národný zväz povinný akceptovať ich všetky? Ako sa rozpory majú riešiť?

Odpoveď 4
Národný zväz logicky nemôže akceptovať skutočnosti, ktoré sú v rozpore. Pravidlo F5 dáva národnému zväzu právo požadovať od protestnej komisie, aby poskytla opravené alebo dodatočné skutočnosti, ktorými sa rozpor vyrieši.

USSA 2003/85