65 INFORMOVANIE STRÁN A INÝCH

65.1 Po prijatí rozhodnutia musí protestná komisia ihneď informovať strany rokovania o zistených skutočnostiach, o použitých pravidlách, o rozhodnutí, o dôvodoch preň a o všetkých uložených trestoch či o poskytnutej náhrade.

65.2 Strana okovania má právo dostať vyššie uvedené informácie písomne za predpokladu, že o to písomne požiada protestnú komisiu do sedem dní po tom, ako bola informovaná o rozhodnutí. Komisia musí potom ihneď zaslať informácie a ak je to potrebné, aj nákres príhody, ktorý bol zhotovený alebo odsúhlasený komisiou.

65.3 Keď protestná komisia uloží trest lodi podľa pravidla o premeriavaní, musí zaslať horeuvedené informácie príslušnej meračskej autorite.

Riešené prípady :

Prípad 65 ,