66 ZNOVUOTVORENIE ROKOVANIA

Protestná komisia môže znovu otvoriť rokovanie, ak rozhodne, že mohla urobiť podstatnú chybu, alebo ak dostane podstatné nové dôkazy do primeraného času. Musí znovu začať rokovanie, ak o to požiada národný zväz podľa pravidla F5. Strana rokovania môže žiadať o znovuotvorenie najneskôr do 24 hodín po informovaní o rozhodnutí. Ak sa znovu otvorí rokovanie, väčšinu členov protestnej komisie musia tvoriť členovia pôvodnej protestnej komisie, ak je to možné.