67 PRAVIDLO 42 A PODMIENKY ROKOVANIA

Ak je tak uvedené v plachetných smerniciach, protestná komisia môže potrestať bez prerokovania loď, ktorá porušila pravidlo 42,a predpokladu, že člen komisie alebo ňou poverený pozorovateľ videl príhodu a diskvalifikácia podľa tohto pravidla nesmie byť vylúčená z bodovania lode v sérii. Loď, ktorá bola takto potrestaná, má byť o tom informovaná oznámením vo výsledkoch rozjazdy.