PRÍPAD 93

Pravidlo 15, Získanie práva plavby
Pravidlo 16.1, Zmena smeru
Pravidlo 18.3(b), Miesto pri značke: Obrat pri značke
Pravidlo 18.5, Miesto pri značke: Zbavenie viny
Pravidlo 64.1(c), Rozhodnutia: Tresty a zbavenie viny
Definície, Dávať prednosť
Definície, miesto


Ak loď vyostruje hneď potom, čo získa krytie v závetrí druhej lode, a žiadny manéver podľa správneho námorníckeho spôsobu by neumožnil druhej lodi dať prednosť, tak vyostrujúca loď porušuje pravidlá 15 a 16.1. Druhá loď porušuje pravidlo 11, ale je zbavená viny podľa pravidla 64.1(c).

Súhrn skutočností

Keď sa blížili k náveternej značke a potom, čo W dokončila obrat vnútri okruhu a bola v novom smere ostro proti vetru, bola L bola priamo za W. Smer W bol dostatočne nad čiarou, ktorá dovoľovala L prejsť medzi W a značkou. V pozícii 2 odpadla L z pozície celkom vzadu za W a chcela získať krytie v závetrí W. Keď krytie začalo, L okamžite vyostrila a narazila do ľavého boku W. Lode potom pokračovali okolo značky bez ďalšej príhody. L protestovala na W, ale L bola diskvalifikovaná pre porušenie pravidla 16.1. Odvolala sa.

Rozhodnutie

V pozícii 1 sa lode blížili ku značke na vetre z opačných bokov. Keď časť trupu W dosiahla okruh, L dosahovala značku a W podliehala pravidlu 13, pretože prešla ďalej ako priamo proti vetru ale ešte neodpadla na smer ostro proti vetru na vetre sprava. preto vtedy začalo platiť pravidlo 18.3. Vo svojom odvolaní L tvrdila, že W porušila pravidlo 18.3(b). Toto pravidlo požadovalo od W dať L miesto pri značke. Skutočnosti naznačujú, že smer W bol dostatočne nad čiarou, aby mohla L plachtiť smerom ku značke a potom ju oboplávať jej správnym smerom. Preto W neporušila pravidlo 18.3(b).

V pozícii 2 mala W právo plavby pred L podľa pravidla 12. O krátky čas nato sa medzi pozíciami 2 a 3 lode dostali do krytia a vtedy L získala právo plavby podľa pravidla 11 a pravidlo 15 požadovalo, aby L dala W spočiatku miesto na dávanie prednosti. Pravidlo 16.1 platilo po celý čas, kým lode zostávali v krytí. Vyostrenie L, ktoré urobila bezprostredne po tom, čo krytie začalo, zbavilo W miesta na dávanie prednosti. Nemohla tak urobiť žiadnym manévrom podľa správneho námorníckeho spôsobu. L teda porušila pravidlá 15 a 16.1.

L nie je zbavená viny podľa pravidla 18.5, pretože v čase, keď porušila pravidlá 15 a 16.1 nevyužívala také miesto pri značke, na ktoré mala právo a ktoré jej W poskytla. Táto skutočnosť robí pravidlo 18.5 nepoužiteľným. Taktiež, pretože len plachtila ku značke a ešte ju neoboplávala, zbavenie viny pre porušenie pravidiel 15 a 16.1 by nebolo možné, aj keby využívala miesto pri značke, na ktoré mala právo (pozri pravidlo 18.5(b)).

Keď L vyostrila, W nevyhnutne porušila pravidlo 11, ale je zbavená viny podľa pravidla 64.1(c) kvôli porušeniu pravidiel 15 a 16.1 zo strany L. L získala krytie z pozície celkom vzadu v rámci dvoch dĺžok svojho trupu od W, a teda pravidlo 17 zakazovalo L plachtiť nad svoj správny smer. Protestná komisia nezistila ako skutočnosť, že L plachtila alebo neplachtila nad svoj správny smer potom, ako sa krytie začalo. Ak tak urobila, porušila pravidlo 17. Avšak nič by sa nezískalo zisťovaním skutočností, potrebných na vyriešenie tejto otázky, pretože L by zostala diskvalifikovaná podľa pravidiel 15 a 16.1. Protestná komisia nerokovala o pravidle 14. W neporušila pravidlo 14, lebo nebolo pre ňu primerane možné vyhnúť sa dotyku. Avšak L porušila pravidlo 14; skutočnosť, že spôsobila dotyk ukazuje, že mala možnosť sa mu vyhnúť. Bola by potrestaná, ak by došlo ku škode alebo zraneniu niektorej lode. Neboli zistené žiadne skutočnosti o škode či zranení, ale tento problém netreba riešiť, lebo L by zostala diskvalifikovaná podľa pravidiel 15 a 16.1. Z týchto dôvodov sa odvolanie L zamieta.

USSA 1998/76