PRÍPAD 98

Pravidlo 3(a), Prijatie pravidiel
Pravidlo 63.7,Rozpor medzi rozpisom a plachetnými smernicami
Pravidlo 85,Záväznosť pravidiel
Pravidlo 87,Zmeny triedových pravidiel

Pravidlo 88.2,Národné predpisy
Pravidlo J1.1(2) Obsah rozpisu pretekov
Pravidlo J1.2(9) Obsah rozpisu pretekov
Pravidlo J2.1(1) Obsah plachetných smerníc
Pravidlo J2.1(6) Obsah plachetných smerníc
Definície Pravidlo

Pravidlá uvedené v zozname v definícii Pravidlo platia pri pretekoch, ktoré sa riadia Pretekovými pravidlami jachtingu, či tak výslovne uvádza rozpis pretekov alebo plachetné smernice alebo nie. Plachetná smernica smie, za podmienky, že je to v súlade s obmedzeniami k pravidlu 88.2, zmeniť niektoré alebo všetky predpisy národného zväzu. Vo všeobecnosti rozpis ani plachetné smernice nesmú zmeniť triedové pravidlo. Keď loď preteká podľa handicapového alebo ratingového systému, platia pravidlá toho systému, a môžu tiež platiť niektoré alebo všetky jej triedové pravidlá. Keď je rozpis pretekov v rozpore s plachetnými smernicami, žiadny nemá prednosť.

Predpokladané skutočnosti
Rozpis pretekov a plachetné smernice pretekov Spring Tune-Up stanovili, že Pretekové pravidlá jachtingu budú platiť, ale nezmienili sa o predpisoch národného zväzu, plachetných smerniciach, triedových pravidlách, rozpise pretekov ani o iných dokumentoch či pravidlách. Štartovala trieda lodí, pretekajúcich podľa handicapového systému, a dve monotypové triedy. Buttercup, loď triedy J/24, pretekala v handicapovej triede a protestovali na ňu pre porušenie triedového pravidla J/24.

Otázka 1
Platilo niečo z tohto?
1. predpisy národného zväzu
2. triedové pravidlá
3. rozpis pretekov
4. plachetné smernice
5 ďalšie dokumenty, ktoré riadili preteky

Odpoveď 1
Pravidlá J1.1(2) a J2.1(1) požadujú, aby aj rozpis pretekov aj plachetné smernice informovali pretekárov „že sa preteky budú riadiť pravidlami, ako sú definované Pretekovými pravidlami jachtingu“. Ak rozpis pretekov a plachetné smernice obsahujú také vyhlásenie, potom predpisy národného zväzu, triedové pravidlá, rozpis pretekov a plachetné smernice platia, pretože všetky sú definované ako pravidlá. Akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré budú riadiť preteky, musia byť vymenované v rozpise pretekov a v plachetných smerniciach (pozri pravidlá J1.1(3) a J2.1(2)).

V tomto prípade rozpis pretekov ani plachetné smernice pretekov Spring Tune-Up nevyhoveli pravidlám J1.1(2) a J2.1(1). Uviedli iba, že „budú platiť Pretekové pravidlá jachtingu“. Napriek tomu dokumenty 1, 2, 3 a 4 platili. Úvaha vedúca k tomuto záveru je uvedená v nasledujúcom odseku.

Ak sa v pretekovom pravidle vyskytne výraz v kurzíve, tak ten výraz je použitý v zmysle uvedenom v Definíciách (pozri Terminológia v Úvode). Pravidlo 3(a), v ktorom sú „pravidlá“ v kurzíve, objasňuje, že účasťou na pretekoch súhlasí každý pretekár a majiteľ lode s tým, že sa bude riadiť podľa pretekových pravidiel a podľa pravidiel v dokumentoch podľa zoznamu v definícii Pravidlo. Tento zoznam zahŕňa dokumenty 1, 2, 3 a 4. Pravidlo 85, kde sa „pravidlá znova vyskytujú v kurzíve, znamená, že pravidlá vo všetkých týchto dokumentoch platia aj pre usporiadateľa, pretekovú komisiu a protestnú komisiu, keď vedú a rozhodujú preteky.

Pravidlo v ktoromkoľvek z prvých štyroch dokumentov uvedených v otázke sa smie zmeniť za podmienky, že boli dodržané postupy pre takúto zmenu, uvedené v pretekových pravidlách. (Pozri ustanovenie v Terminológii v Úvode, že doplnenie alebo zrušenie pravidla či jeho časti je „zmenou“ pravidla.) Plachetná smernica smie zmeniť predpis alebo uviesť, že nebudú platiť niektoré či všetky predpisy, za podmienky, že národný zväz neobmedzil zmeny týchto predpisov predpisom k pravidlu 88.2. Ak takéto ustanovenie nie je v plachetných smerniciach, platia všetky predpisy. Pozri Odpoveď 3 pre podmienky, za ktorých sa smie zmeniť triedové pravidlo. Pravidlá 89.2(a) a 90.2(c) stanovujú postupy pre zmeny v rozpise pretekov a plachetných smerniciach.

Otázka 2 2
Smie byť zmenený predpis alebo pravidlo v rozpise pretekov alebo v plachetných smerniciach?

Odpoveď 2
Áno, za podmienky, že sú dodržané postupy pre takúto zmenu, uvedené v pretekových pravidlách. (Pozri ustanovenie v Terminológii v Úvode, že doplnenie alebo zrušenie pravidla či jeho časti je „zmenou“ pravidla.) Plachetná smernica smie zmeniť predpis alebo uviesť, že nebudú platiť niektoré či všetky predpisy, za podmienky, že národný zväz neobmedzil zmeny týchto predpisov predpisom k pravidlu 88.2. Ak takéto ustanovenie nie je v plachetných smerniciach, platia všetky predpisy. Pravidlá 89.2(a) a 90.2(c) stanovujú postupy pre zmeny v rozpise pretekov a plachetných smerniciach.

Otázka 3
Smie sa zmeniť triedové pravidlo?

Odpoveď 3
Nie, iba ak by triedové pravidlá samy takúto zmenu povoľovali, alebo ak sa získalo písomné povolenie triedovej asociácie pre tú zmenu a povolenie by bolo vyvesené na oficiálnej vyhláškovej tabuli (pozri pravidlo 87).

Pravidlo J2.2(6) požaduje, aby plachetné smernice informovali pretekárov o všetkých zmenách v triedových pravidlách podľa pravidla 87. Pravidlo J1.2(9) požaduje, aby takáto zmena triedového pravidla bola tiež uvedená v rozpise pretekov, kde by táto informácia pomohla súťažiacim pri rozhodovaní, či sa zúčastniť pretekov, a poskytla potrebné informácie predtým, ako sú k dispozícii plachetné smernice.

Otázka 4
Buttercup, loď triedy J/24, pretekala v handicapovej triede. Platili pre ňu triedové pravidlá J/24, alebo pravidlá handicapového systému?

Odpoveď 4
Pre Buttercup platili pravidlá handicapového systému (pozri odsek (d) v definícii Pravidlá). Ak bol jej handicap založený výslovne na predpoklade, že preteká v súlade s niektorými alebo všetkými triedovými pravidlami J/24, tak tie triedové pravidlá J/24 alebo všetky triedové pravidlá J/24 pre ňu platili. Avšak ak handicap Buttercupu nebol založený na takomto predpoklade, tak žiadne z triedových pravidiel J/24 pre ňu neplatili.

Otázka 5
Ak je pravidlo v rozpise pretekov v rozpore s pravidlom v plachetných smerniciach, ktoré z nich má prednosť? Možno takýto rozpor vyriešiť?

Odpoveď 4
Žiadne nemá prednosť. Protest či žiadosť o nápravu, ktoré vzniknú pre takýto rozpor, sa riadia pravidlom 63.7. To požaduje, aby protestná komisia použila to pravidlo, o ktorom je presvedčená, že zaistí najspravodlivejší výsledok pre všetky dotknuté lode. Ak sa takýto rozpor objaví mimo rokovania o proteste či žiadosti o nápravu, tak môže byť odstránený zmenou buď rozpisu pretekov (ako to povoľuje pravidlo 89.2(a)), alebo plachetných smerníc (ako to povoľuje pravidlo 90.2(c)).

USSA 2000/80