87 ZMENY TRIEDOVÝCH PRAVIDIEL

Plachetné smernice môžu zmeniť triedové pravidlo iba vtedy, ak triedové pravidlá povoľujú takúto zmenu, alebo ak sa písomný súhlas triedovej asociácie s touto zmenou zverejní na oficiálnej vyhláškovej tabuli.


Riešené prípady :

Prípad 98 ,