86 ZMENY PRETEKOVÝCH PRAVIDIEL

86.1 Pretekové pravidlo sa nesmie meniť, iba ak by zmena bola povolená v pravidle samotnom alebo nasledovne:

(a) Predpisy národného zväzu môžu zmeniť pretekové pravidlo, ale nesmú zmeniť Definície; pravidlo v úvode; Športové správanie sa a pravidlá; Časti 1, 2 alebo 7; pravidlá 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 alebo 80;pravidlo dodatku,ktoré mení jedno s týchto pravidiel; Dodatok H alebo N; ani Smernice ISAF 19, 20, 21 či 22.

(b) Plachetné smernice môžu zmeniť pretekové pravidlo, ale nesmú zmeniť pravidlo 76.1, Dodatok F, ani pravidlá, ktoré sú uvedené v pravidle 86.1(a). Avšak plachetné smernice smú zmeniť na „dve“ alebo „štyri“ počet dĺžok trupu, ktoré určujú okruh okolo značiek. za predpokladu, že je ten počet rovnaký pre všetky značky a pre všetky lode, pre ktoré tieto značky platia. Ak plachetné smernice menia pravidlo alebo túto definíciu, musia sa konkrétne o tomto pravidle či definícii zmieniť a uviesť zmenu.

(c) Triedové predpisy môžu zmeniť jedine pravidlá 42, 49, 50, 51, 52, 53 and 54.Takéto zmeny sa musia konkrétne o takom pravidle zmieniť a uviesť zmenu.

86.2 Ako výnimka k pravidlu 86.1, ISAF môže za určitých podmienok (pozri Smernicu 31.1.3 ISAF) schváliť zmeny pretekových pravidiel pre určité medzinárodné preteky. Schválenie musí byť uvedené v schvaľovacom liste adresovanom usporiadateľovi a v rozpise pretekov a v plachetných smerniciach a list musí byť umiestnený na oficiálnej tabuli pretekov.

86.3 Ak tak určí národný zväz, obmedzenia v pravidle 86.1 neplatia, ak sa pravidlá menia z dôvodu vývoja alebo testovania navrhovaných pravidiel. Národný zväz môže stanoviť nutnosť jeho súhlasu s takýmito zmenami.

Riešené prípady :

Prípad 85 ,