76 VYLÚČENIE LODÍ ALEBO PRETEKÁROV

76.1 Usporiadateľ alebo preteková komisia môže odmietnuť alebo zrušiť prihlášku lode alebo vylúčiť pretekára, ak podlieha pravidlu 76.2, za predpokladu, že tak urobí pred štartom prvej rozjazdy a uvedie pre to dôvod. Usporiadateľ alebo preteková komisia nesmú odmietnuť alebo zrušiť prihlášku lode alebo vylúčiť pretekára z dôvodu reklamy za predpokladu, že pretekár vyhovuje Smernici 20 ISAF, Reklama.

76.2 Na majstrovstvách sveta alebo kontinentov sa nesmie odmietnuť alebo zrušiť prihláška podaná v rámci určených kvót, bez predchádzajúceho získania súhlasu príslušnej triedovej organizácie (alebo Rady námorného jachtingu ), alebo ISAF.