PRÍPAD 83

Pravidlo 49.2, Umiestnenie posádky

Opakované nastavovanie plachiet s telom pretekára zvonka lankového zábradlia nie je dovolené.

Súhrn skutočností
V pretekoch 24-stopových šalúp, ktorých triedové pravidlá vyžadovali lankové zábradlie, bol vietor asi 15 uzlov s nárazmi trvajúcimi okolo troch sekúnd; zvlnené more bilo do bokov lodí. Člen posádky A ovládajúci spinaker stál na náveternej strane paluby držiac oťaž, ktorú bol ledva schopný ťahať. Menil svoju polohu, aby vyrovnával zmeny náklonu lode a ťahu oťaže. Počas niekoľkých nárazov vetra ho videli, ako sa zakláňa dozadu s časťou tela mimo lankového zábradlia.

Otázky

  1. Je správne chápať slová “nesmú mať žiadnu časť“ v pravidle 49.2 ako nehybnú polohu?
  2. Je zakláňanie sa proti ťahu oťaže “vykonanie nevyhnutnej úlohy“, napríklad pritiahnutia oťaže?
  3. Je trvanie nárazu vetra “krátko“ za týchto okolností?

Odpovede
Z náčrtu 6 v Prípade 36 je zrejmé, že poloha člena posádky A mohla porušiť pravidlo 49.2. “nesmú mať žiadnu časť trupu“ neznamená, že trup je nehybný; znamená to zámernú činnosť, ktorá trvá istý čas.
Formulácia “vykonať nevyhnutnú úlohu“ použitá v pravidle 49.2 znamená, že sa trup smie umiestniť zvonku lankového zábradlia iba na vykonanie úlohy, ktorá sa dôvodne nemôže vykonať znútra zábradlia. Použitie “krátko“ v pravidle ozrejmuje, že trup sa musí vrátiť späť ihneď po dokončení úlohy.
Pravidlo je jasne zamerané na povolenie inak nepovolenej činnosti. Povolenie sa nevzťahuje na bežné nastavovanie plachiet, aj keď by sa to dosiahlo efektívnejšie vyklonením trupu za lankové zábradlie. Pravidlo 49.2 je tu pre bezpečnosť posádky a nedá sa obísť ani to, že zabraňuje výhodám, ktoré by sa mohli dosiahnuť využitím rozloženia váhy posádky. Konanie člena posádky A, keď sa zakláňal za lankové zábradlie, porušuje pravidlo 49.2.

RYA 1992/10