32 SKRÁTENIE ALEBO ZRUŠENIE PO ŠTARTE

32.1 Po štartovom znamení môže preteková komisia skrátiť trať (vyvesením vlajky S s dvoma zvukmi), alebo zrušiť rozjazdu (vyvesením vlajky N, N nad H alebo N nad A s tromi zvukmi), podľa toho, čo je vhodné:

(a) pre chybu v štartovom postupe,

(b) pre zlé počasie,

(c) pre nedostatok vetra, keď možno predpokladať, že žiadna loď nedokončí v rámci časového limitu,

(d) preto, že chýba značka alebo zmenila miesto, alebo

(e) (a)pre akúkoľvek inú príčinu, ktorá priamo ovplyvňuje bezpečnosť alebo spravodlivosť pretekania,

alebo môže skrátiť trať tak, aby mohli byť odplachtené ďalšie plánované rozjazdy. Ak však jedna loď prejde po trati a dokončí v rámci predpísaného časového limitu, ak bol určený, preteková komisia nesmie zrušiť rozjazdu bez uváženia dôsledkov pre všetky lode v rozjazde alebo v pretekoch.

32.2 Ak preteková komisia signalizuje skrátenú trať (vyvesí vlajku S s dvoma zvukmi), cieľová čiara musí byť,

(a) v prípade značky, ktorá sa má oboplávať, medzi značkou a žŕďkou s vyvesenou vlajkou S;

(b) v prípade čiary, ktorú majú lode pretnúť na konci každého kola, táto čiara;

(c) v prípade brány, medzi značkami brány.

Skrátená trať musí byť signalizovaná predtým, ako prvá loď pretne cieľovú čiaru.