3 PRZYJĘCIE PRZEPISÓW

Każdy zawodnik oraz armator jachtu uczestniczący w wyścigu rozgrywanym według niniejszych przepisów wyraża zgodę na:

(a) podporządkowanie się tym przepisom;

(b) przyjęcie nałożonych kar i zaakceptowanie innych działań podjętych w oparciu o te przepisy, które mogą podlegać odwołaniu i procedurom rewizyjnym tam przewidzianym, jako ostateczne ustalenie wszelkich spraw wynikających z ich zastosowania;

(c) uszanować każde takie postanowienie, nie odwołując się do żadnego sądu lub trybunału.