PRÍPAD 04

pravidlo 49, Umiestnenie posádky
Pravidlo 50.3(a), Vytiahnutie a ovládanie plachiet: Používanie výložníkov

Pretekár smie držať oťaž zvonku lode.

Otázka
Je povolené, aby pretekár držal oťaž kosatky alebo spinakru zvonka?

Odpoveď
Pravidlo 50.3(a) zakazuje používanie výložníka a definuje ho ako kovanie alebo iné zariadenie. Pretekár nie je ani kovanie ani zariadenie. Je preto povolené, aby pretekár držal oťaž zvonka, za predpokladu, že vyhovie pravidlu 49.

RYA 1962/41