5 ANTIDOPING

Pretekár musí dodržiavať Svetový antidopingový kódex, pravidlá Svetovej antidopingovej agentúry, Smernicu 21 ISAF, Antidopingový kódex. Údajné či skutočné porušenie tohto pravidla sa musí prerokovávať podľa Smernice 21. Nesmie byť podnetom na protest and a pravidlo 63.1 sa neuplatňuje.