POGLAVLJE D ŽALBE

70 ŽALBE I ZAHTJEVI NACIONALNOM SAVEZU

70.1 Ako pravožalbe nije osporeno pravilom 70.5, stranka u saslušanju se možežaliti na odluku odbora za prosvjede ili na njegove postupke, ali ne na utvrđene činjenice.

70.2 Odbor za prosvjede može zahtijevati potvrdu ili ispravak svoje odluke.

70.3 Žalba prema pravilu 70.1 ili zahtjev odbora za prosvjede prema pravilu 70.2 mora se poslati nacionalnom savezu s kojim je organizator povezan prema pravilu 89.1. Međutim, ako će jedrilice prolaziti kroz vode više od jednog nacionalnog saveza dok se natječu, upute za jedrenje moraju odrediti nacionlani savez kojem se mogu slatižalbe ili zahtjevi.

70.4 Klub ili druga organizacija učlanjena u nacionalni savez može zahtijevati tumačenje pravila, ako se radi o prosvjedu ili zahtjevu za ispravak na koji se ne možežaliti. Tumačenje se ne smije upotrijebiti za promjenu ranije doniijete odluke odbora za prosvjede.

70.5 Na odluke međunarodnogžirija sastavljenog prema Dodatku N ne smije bitižalbe. Nadalje, ako je propisano uputama za jedrenje, pravo nažalbu može se osporiti kada

(a) je bitno odmah odrediti rezultat natjecanja (jedrenja) koji će kvalificirati jedrilicu za daljnje natjecanje u regati ili na sljedećoj regati (nacionalni savez može propisati potrebu svojeg odobrenja takvog postupka),

(b) nacionalni savez tako odobri za određenu regatu otvorenu samo za sudionike u njegovoj nadležnosti, ili

(c) nacionalni savez, nakon savjetovanja s ISAF-om, tako odobri za određenu regatu, ako ježiri sastavljen prema Dodatku N, osim što samo dva članažirija trebaju biti Međunarodni suci.

70.6 Žalbe i zahtjevi moraju biti u skladu s Dodatkom F.