DODATAK K - NAPUTAK O OGLASU REGATE

Ovaj naputak daje oglas regate predviđen prvenstveno za regate većih prvenstava jedne ili više klasa. Tako će on biti posebno koristan za svjetska, kontinentalna i nacionalna prvenstva i druge regate slične važnosti. Dostupan je na ISAF internet stranici (www.sailing.org) kao temeljni tekst za pripremu oglasa regate za svaku pojedinu regatu.
Naputak se također može koristiti za druge regate. Međutim, za takve regate neke od točaka bit će nepotrebne ili nepoželjne. Organizatori ih trebaju stoga oprezno odabirati.
Ovaj naputak je u tijesnoj vezi s Dodatkom L, Naputak o uputama za jedrenje, i njegovom proširenom verzijom Dodatak LE dostupan na ISAF internet stranici čiji uvod sadrži načela koja se također primjenjuju u oglasu regate.
Pri uporabi ovog naputka, najprije pregledati pravilo J1 i odlučiti koje će točke biti potrebne. Upute koje se zahtijevaju pravilom J1. 1 označene su zvjezdicom (*). Izbrisati sve neprimjenjive ili nepotrebne upute. Izabrati željene stavke gdje je prikazano više inačica. Popuniti prostore gdje se pojavljuju crte (____), slijedeći smjernice na lijevoj strani, i izabrati željene izraze ako je izbor označen u zagradama ([…..]).
Nakon brisanja neuporabljenih točaka, ponovo brojevima označiti sve točke prema redoslijedu. Pripaziti da su brojevi točaka točni ondje gdje jedna upućuje na drugu.
Pojedinosti u nastavku, kada se primjenjuju, treba razdijeliti s oglasom regate, ali ne trebaju biti brojem označene i uključene kao točke oglasa regate.

  1. Prijava koju trebaju potpisati vlasnik jedrilice ili njegov predstavnik, i sadrži riječi poput " Suglasan sam poštivati Regatna pravila i sva ostala pravila kojima se vodi ova regata."
  2. Na  međunarodnoj  regati,  primjenjivi propisi  nacionalnog saveza na engleskom jeziku.
  3. Popis sponzora, ako je primjereno.
  4. Informacije o smještaju.
  5. Opis uvjeta prehrane.
  6. Članovi regatnog odbora i [odbora za prosvjede] [žirija].
  7. Posebni zahtjevi priveza i skladištenja.
  8. Uvjeti za popravke jedara i jedrilica i opskrba.
  9. Dostupnost najma plovila.

Na odvojenim crtama, unijeti puno ime regate, datume, uključujući od premjeravanja ili probnog natjecanja(jedrenja) do posljednjeg natjecanja (jedrenja) ili svečanosti zatvaranja, ime organizatora, grad i državu.

OGLAS REGATE

1

1 PRAVILA

1.1*

Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Regatnim pravilima.

Unijeti ime. Popisati brojem i nazivom propise koji će se primjenjivati. Ako se koristi druga rečenica, navesti odgovarajući propis u cijelosti.

1.2

Sljedeći propisi _______ nacionalnog saveza će se primjenjivati [i biti će u cijelosti navedeni u uputama za jedrenje]. [Oni koji mogu zahtijevati prethodnu pripremu su u cijelosti navedeni u nastavku.]

 

(ILI)

 

Koristiti jedino ako nacionalni savez mjesta održavanja regate nije propisao propis pravilu 87.

1.2

Propisi nacionalnog saveza se ne primjenjuju.

Popisati imenom bilo koje dokumente kojima se vodi regata; na primjer Pravila jedriličarske opreme, do mjere do koje se primjenjuju.

1.3*

Primjenjuju se _______ .

Vidjeti pravilo 86. Unijetibroj(eve) pravila i navesti izmjene

1.4

Regatno(a) pravilo(a)_______ se mijenja(ju) kako slijedi: _______ .Izmjene će biti u cijelosti navedene u uputama za jedrenje.

Obavijestiti natjecatelje o promjenama. Unijeti broj(eve) pravila i ime klase. Odvojeno navesti pravila za svaku klasu.

1.5

Pravilo(a) _______ klase [ne će se primjenjivati] [je(su) promijenjeno (a) kako slijedi:________]

 

1.6

U slučaju jezičnog nesuglasja prevladava tekst na engleskom jeziku.

Vidjeti ISAF Propis 20. Unijeti druge primjenjive obavijesti u vezi s Propisom 20.

2

REKLAMIRANJE

Reklamiranje će biti ograničeno na Kategoriju A

 

3*

PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Unijeti klasu(e).

3.1

Na regati mogu sudjelovati sve jedrilice klase(a)_____.

  (ILI)  

Unijeti klase(u) i zahtjeve prava sudjelovanja.

3.1

Na regati mogu sudjelovati jedrilice klas(a)_____koje_____.

Unijeti poštansku, e-mail adresu ili faks i zaključni datum prijave.

3.2

Jedrilice s pravom sudjelovanja mogu poslati popunjen obrazac prijave u privitku uz zahtijevanu startninu,_____do _____.

Unijeti uvjete.

3.3

Naknadne prijave biti će prihvaćene pod sljedećim uvjetima:_____.

Unijeti ograničenja.

3.4

Primjenjuju se sljedeća ograničenja broja jedrilica:_____.

4

KLASIFIKACIJA
Primjenjuje se ISAF Kodeks klasifikacije jedriličara.

5

STARTNINE

Unijeti sve zahtijevane startnine.

5.1

Zahtijevane startnine su kako slijedi::

Klasa

Startnina

______

_____

______ _____

______

_____

Unijeti druge pristojbe (npr. za zabavne sadržaje).

5.2

Druge pristojbe
________
________

Koristiti jedino kada je klasa podijeljena u flote koje jedre kvalifikacijske i finalne serije.

6

KVALIFIKACIJSKE SERIJE I FINALNE SERIJE

Regata   se   sastoji   od   kvalifikacijske   i finalne serije.

7

RASPORED

Unijeti dan, datum i vremena.

7.1*

Upis:
Dan i datum ______

Od ______ do _______

Unijeti dan, datum i vremena.

7.2

Premjeravanje i provjera:
Dan i datum ______

Od ______ do _______

Preraditi po želji i unijeti datume i klase. Uključiti trening regatu ako postoji. Navesti ukoliko se serija sastoji od kvalifikacijskih i finalnih regata. Raspored može biti i priključen u dodatku.

7.3*

Datumi natjecanja (jedrenja):

Datum

Klasa________

Klasa_________

______

natjecanje

natjecanje

______

natjecanje

pričuvni dan

______

pričuvni dan

natjecanje

______

natjecanje

natjecanje

______

natjecanje

natjecanje

Unijeti klase i brojeve.

7.4

Broj natjecanja (jedrenja) na dan:

Klasa

Broj

Natjecanja (jedrenja) na dan

______

_____

_________

______

_____

_________

Unijeti vrijeme.

7.5*

Vrijeme signala upozorenja [trening natjecanja (jedrenja)] [prvog natjecanja (jedrenja)] [svakog dana] je_____.

 

8

PREMJERAVANJA

Svaka jedrilica mora predočiti valjanu svjedodžbu [premjeravanja] [razvrstanja].

 

(ILI)

 

Popisati premjeravanja s odgovarajućim pozivom na pravila klase.

 

Svaka jedrilica mora predočiti valjanu svjedodžbu [premjeravanja] [razvrstanja] . Sljedeća dodatna premjeravanja [mogu] [će] biti obavljena:_____

 

Unijeti vrijeme, datum i mjesto.

9

UPUTE ZA JEDRENJE

Upute za jedrenje biti će dostupne nakon _____ od_____u_____

10

MJESTO ODRŽAVANJA

Unijeti broj ili slovo. Priložiti označeni plan s uputama za pristup vozilom.

10.1

Dodatak_____prikazuje položaj luke.

Unijeti broj ili slovo. Priložiti označeni plan ili kartu.

10.2

Dodatak ____ prikazuje položaj regatnog područja.

 

Uključiti opis.

11

KURSEVI

Jedriti će se sljedeći kursevi::_________

(ILI)

Unijeti broj ili slovo. Način prikazivanja različitih kurseva je u Prilogu A Dodatka L ili LE. Unijeti duljinu kursa ako je primjenjivo.

Skice   u   priloženom   Dodatku   _______ prikazuju kurseve, uključujući približne kutove između stranica, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju. [Približna duljina kursa bit će_______ ]

12

SUSTAV KAZNI

Uključiti točku 12.1 samo kada se Kazna dva okreta neće koristiti. Unijeti broj mjesta ili opisati kazne.

12.1

Primjenit će se bodovna  kazna prema pravilu 44.3. Kazna će biti _____mjesta.

(ILI)

12.1

Kazne su kako slijedi:_____.

Unijeti klasu(e).

12.2

Za klasu(e)_____ pravila 44.1 i 44.2 su promijenjena tako da je potreban samo jedan okret uključujući jedno letanje i jedno kruženje.

Uključiti samo ako je odbor za prosvjede međunarodni žiri ili se primjenjuje drugi uvjet pravila 70.4. Koristiti "žiri" samo za međunarodni žiri.

12.3

Odluke [odbora za prosvjede] [žirija] bit će konačne prema pravilu 70.4.

 

13

BODOVANJE

Uključiti samo ako je Sustav niskih bodava zamijenjen sustavom dodanih bodova.

13.1

Primijenit će se Sustav dodanih bodova iz Dodatka A.

 

(ILI)

 

Uključiti samo ako se ne koristi nijedan od sustava bodovanja iz Dodatka A. Opisati sustav.

13.1

Sustav bodovanja je kako slijedi:____________

Unijeti broj.

13.2

______natjecanja (jedrenja) je potrebno dogotoviti za valjanost serije.

Unijeti brojeve.

13.3

(a) Kada se dogotovi manje od natjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice bit će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima).

   

(b)Kada se dogotovi od_______do _____ natjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice biti će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima) isključujući njezine najlošije bodove.

   

(c) Kada se dogotovi _____ ili više natjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice bit će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima) isključujući dva najlošija boda.

 

Unijeti oznake raspoznavanja. Slova nacionalnosti preporučljiva su na međunarodnim natjecanjima.

14

BRODOVI PODRŠKE

Brodovi   podrške   moraju  biti   označeni_________ .

 

15

PRIVEZ

Jedrilice moraju biti u dodijeljenim mjestima [na parkiralištu] [u luci]

16

OGRANIČENJA IZVLAČENJA

Jedrilice s nepomičnom kobilicom ne smiju se izvući tijekom regate osim uz i u skladu s uvjetima i prethodnim pismenim dopuštenjem regatnog odbora.

17

OPREMA ZA RONJENJE I PLASTIČNI BAZENI

Uređaji za podvodno disanje, plastični bazeni ili slično ne smiju se koristiti oko jedrilica s nepomičniom kobilicom između signala starta prvog natjecanja (jedrenja) i kraja regate.

 

Unijeti bilo koji alternativni tekst koji se primjenjuje. Opisati radio vezu ili frekvencije koje će se koristiti ili dopustiti.

18

RADIO VEZA

Jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primati obavijesti koje nisu dostupne svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na pokretne telefone

 

Kada se dodjeljuju prijelazni trofeji navesti njihova potpuna imena.

19

NAGRADE

Nagrade   će   se   dodijeliti   kako   slijedi:_____

20

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate

 

Unijeti valutu i iznos.

21

OSIGURANJE

Svaka jedrilica koja sudjeluje mora biti osigurana za regatu valjanim osiguranjem protiv trećih osoba s najmanjim pokrićem ili protuvrijednošću od _____po regati.

 

Unijeti potrebne obavijesti za kontakt: osobu ili organizaciju,
adresu, telefon, faks, e-mail.

22

DODATNE OBAVIJESTI

Za daljnje obavijesti molim kontaktirajte _____ .