ROZDZIAŁ C W POBLIŻU ZNAKÓW I PRZESZKÓD

Przepisy Rozdziału C nie mają zastosowania przy znaku startowym otoczonym wodą żeglowną lub jego linie kotwicznej od czasu, gdy jachty zbliżają się do nich w celu wystartowania i dopóki ich nie miną. Gdy ma zastosowanie przepis 20, przepisów 18 i 19 nie stosuje się.

18 MIEJSCE PRZY ZNAKU

18.1 Kiedy przepis 18 ma zastosowanie

Przepis 18 ma zastosowanie pomiędzy jachtami, gdy wymagane jest,aby pozostawiły znak po tej samej stronie i co najmniej jeden z nich znajduje się w strefie. Jednakże nie stosuje się on:

(a) pomiędzy jachtami halsującymi na przeciwnych halsach, na wiatr,

(b) pomiędzy jachtami na przeciwnych halsach, gdy kursem właściwym przy znaku dla jednego z nich, ale nie dla obydwóch jest wykonanie zwrotu na wiatr,

(c) pomiędzy jachtem zbliżającym się do znaku, a jachtem, opuszczającym znak lub

(d) jeżeli znakiem jest ciągnącą się przeszkoda, w tym przypadku stosuje się przepis 19.