ROZDZIAŁ C POWAŻNIE NAGANNE ZACHOWANIE

69 ZARZUT POWAŻNIE NAGANNEGO ZACHOWANIA

69.1 Działania komisji protestowej

(a) Gdy komisja protestowa uważa, na podstawie obserwacji własnej lub na podstawie otrzymanego z dowolnego źródła raportu stwierdzającego, że zawodnik mógł popełnić poważne naruszenie przepisu lub ogólnych zasad dobrego zachowania i zasad walki sportowej lub też mógł narazić dobre imię sportu, może zarządzić rozpatrywanie. Komisja protestowa musi niezwłocznie zawiadomić zawodnika na piśmie o zarzucanym mu czynie oraz o czasie i miejscu rozpatrywania. Jeżeli zawodnik dostarczy ważny powód swojej niemożliwości uczestnictwa w rozpatrywaniu, komisja protestowa musi przełożyć rozpatrywanie.

(b) Rozpatrywanie musi być przeprowadzone według wymagań procedur w przepisach 63.2, 63.3(a), 63.4 oraz 63.6 przez komisję protestową składającą się, co najmniej z trzech członków. Jeżeli komisja ustali, że zawodnik popełnił zarzucane poważne wykroczenie musi:

(1) ostrzec zawodnika lub

(2) nałożyć karę, która może polegać na wykluczeniu zawodnika oraz - gdzie jest to właściwe – zdyskwalifikowaniu jachtu w wyścigu, lub w pozostałych wyścigach, lub z całej serii wyścigów lub przedsięwziąć jakiekolwiek inne działanie, do którego komisja jest upoważniona. Dyskwalifikacja na podstawie tego przepisu nie może być odrzucona przy obliczaniu wyniku jachtu w serii wyścigów.

(c) Komisja protestowa musi niezwłocznie przedstawić raport o nałożonej karze, ale nie o ostrzeżeniu, władzy krajowej miejsca regat, władzy krajowej zawodnika oraz władzy krajowej właściciela jachtu. Jeżeli komisją protestową jest międzynarodowe jury powołane przez ISAF zgodnie z przepisem 89.2(b) musi ono przesłać również kopię raportu do ISAF.

(d) Jeżeli zawodnik nie dostarczy wystarczającego powodu nieuczestniczenia w rozpatrywaniu i nie przychodzi, komisja protestowa może przeprowadzić rozpatrywanie pod nieobecność zawodnika. Jeżeli komisja rozpatrzy protest i ukarze zawodnika musi ona dołączyć w raporcie sporządzonym zgodnie z przepisem 69.1(c) stan faktyczny, decyzję i powód rozpatrywania.

(e) Gdy komisja protestowa postanowi nie przeprowadzić rozpatrywania pod nieobecność zawodnika lub gdy rozpatrywanie nie może być przełożone na inny termin i w inne miejsce takie, które byłoby odpowiednie dla zawodnika, aby mógł uczestniczyć, komisja protestowa musi zebrać wszystkie możliwe informacje i jeśli uzna zarzuty za uzasadnione, składa raport do odpowiedniej władzy krajowej. Jeśli komisją protestową jest międzynarodowe jury wyznaczone przez ISAF na podstawie przepisu 89.2(b), musi ona wysłać kopię raportu do ISAF.

(f) Gdy po opuszczeniu miejsca regat przez wyznaczoną komisję protestową otrzymano raport o zarzucanym złym zachowaniu, komisja regatowa lub władza organizująca mogą mianować nową komisję protestową dla przeprowadzenia działań według niniejszego przepisu.

69.2 Działania władzy krajowej lub działania wstępne ISAF

(a) Gdy władza krajowa lub ISAF otrzymuje raport zarzucający poważne naruszenie przepisu lub ogólnych zasad dobrego zachowania i walki sportowej, raport zarzucający zachowanie, które mogło zniesławić dobre imię sportu, lub raport wymagany przez przepis 69.1(c) lub 69.1(e) może ona przeprowadzić dochodzenie oraz, gdy to jest właściwe, rozpatrywanie. Może ona podjąć takie działanie dyscyplinarne w zakresie swych uprawnień, jakie uważa za właściwe, wobec danego zawodnika, jachtu lub innej osoby, włączając zawieszenie uprawnień, na stałe lub na czas określony, do uczestniczenia w jakichkolwiek regatach organizowanych w zakresie jej jurysdykcji oraz zawieszenie uprawnień ISAF zgodnie z postanowieniami Zarządzenia 19 ISAF.

(b) Władza krajowa zawodnika musi również zawiesić jego uprawnienia ISAF zgodnie z wymaganiami Zarządzenia 19 ISAF.

(c) Władza krajowa musi niezwłocznie powiadomić ISAF o wszystkich przypadkach zawieszenia uprawnień na podstawie przepisu 69.2(a) oraz władzę krajową osoby lub właściciela zawieszonego jachtu, jeżeli nie są oni członkami zawieszającej władzy krajowej.

69.3 Następstwa czynności wykonanych przez ISAF

Po otrzymaniu raportu wymaganego przez przepis 69.2(c) lub Zarządzenie 19, lub przeprowadzeniu wg własnych działań zgodnie z przepisem 69.2(a) ISAF musi powiadomić wszystkie władze krajowe, które mogą również zawiesić uprawnienia do startu w regatach organizowanych w zakresie ich jurysdykcji. Komitet Wykonawczy ISAF musi zawiesić uprawnienia ISAF zawodnika zgodnie z wymaganiami Zarządzenia 19 ISAF, jeżeli władza krajowa zawodnika tego nie czyni.