SCZĘŚĆ B ROZPATRYWANIA I DECYZJE

63 ROZPATRYWANIA

63.1 Wymagania odnośnie przeprowadzenia rozpatrywania

Jacht lub zawodnik nie może być ukarany bez rozpatrywania, z wyjątkami określonymi w przepisach 30.2, 30.3, 67, 69, A5 iP2. Decyzja w sprawie prośby o zadośćuczynienie nie może być podjęta bez rozpatrywania. Komisja protestowa zobowiązana jest rozpatrzyć wszystkie protesty oraz prośby o zadośćuczynienie, które dostarczono do biura regat chyba, że udzieli zgody na wycofanie protestu lub prośby o zadośćuczynienie.

63.2 Czas i miejsce rozpatrywania. Czas dla stron na przygotowanie się

Wszystkie strony w proteście muszą być zawiadomione o czasie i miejscu rozpatrywania, informacje zawarte w proteście lub o prośbie o zadośćuczynienie muszą być dostępna dla stron i muszą oni otrzymać odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do rozpatrywania.

63.3 Prawo do uczestniczenia

(a) Strony w proteście lub reprezentanci każdej ze stron mają prawo do obecności podczas rozpatrywania wszystkich dowodów. Jeżeli w proteście zarzuca się złamanie przepisów Części 2, 3 i 4, wymaga się, aby reprezentant jachtu znajdował się na pokładzie w czasie incydentu chyba, że istnieją ważne powody, aby komisja protestowa zdecydowała inaczej. Każdy świadek, z wyjątkiem członka komisji protestowej, musi być usunięty z wyjątkiem okresu, kiedy zeznaje.

(b) Jeżeli strona w proteście nie przybędzie na rozpatrywanie protestu lub prośby o zadośćuczynienie, komisja protestowa może podjąć decyzję w sprawie protestu lub prośby pod jej nieobecność. Jeżeli brak udziału strony w rozpatrywaniu jest wynikiem okoliczności nie do uniknięcia, komisja może wznowić rozpatrywanie.

63.4 Strona zainteresowana

Członek komisji protestowej, który jest stroną zainteresowaną nie może uczestniczyć w dalszej części rozpatrywania, ale może występować w charakterze świadka. Członkowie komisji protestowej muszą podać do wiadomości tak szybko jak sobie uświadomią, o możliwości uzyskania własnej korzyści z wyniku rozpatrywania. Strona w proteście, która uważa członka komisji protestowej za stronę zainteresowaną musi zgłosić sprzeciw możliwie jak najszybciej.

63.5 Ważność protestu lub prośby o zadośćuczynienie

Na początku rozpatrywania komisja protestowa musi wziąć pod uwagę wszelkie dowody, które uważa za niezbędne, aby podjąć decyzję, czy spełnione zostały wszystkie wymagania niezbędne dla ważności protestu lub prośby o zadośćuczynienie. Jeśli zostały one spełnione protest lub prośba o zadośćuczynienie są ważne i rozpatrywanie musi być kontynuowane. Jeżeli nie, zespół musi zakomunikować, że protest lub prośba o zadośćuczynienie są nieważne i zamknąć rozpatrywanie. Jeżeli protest został wniesiony na podstawie przepisu 60.3(a)(1), komisja protestowa musi również ustalić czy w wyniku danego incydentu wystąpiły obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie sprzętu. Jeżeli nie, rozpatrywanie musi być zamknięte.

63.6 Zbieranie dowodów i ustalanie faktów

Komisja protestowa musi zebrać dowody od stron w proteście i ich świadków oraz inne dowody, jakie uzna za konieczne. Członek komisji protestowej, który widział incydent może złożyć zeznanie. Strona w proteście ma prawo do zadawania pytań każdej osobie składającej zeznania. Następnie komisja musi ustalić fakty i oprzeć na nich swoją decyzję.

63.7 Konflikt pomiędzy Zawiadomieniem o regatach a Instrukcją żeglugi

Jeżeli występuje konflikt pomiędzy przepisem w zawiadomieniu o regatach i przepisem w instrukcji żeglugi, musi być on być rozwiązany zanim komisja protestowa podejmie decyzję odnośnie protestu lub prośby o zadośćuczynienie, komisja musi zastosować przepis, który uważa za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich jachtów, na które decyzja ma wpływ.

63.8 Protesty pomiędzy jachtami będącymi w różnych wyścigach

Protesty pomiędzy jachtami żeglującymi w różnych wyścigach prowadzonych przez różnych organizatorów muszą być rozpatrywane przez komisję protestową akceptowaną przez tych organizatorów.