64 DECYZJE

64.1 Kary i uniewinnienia

(a) Gdy komisja protestowa zdecyduje, że jacht, który jest stroną w proteście złamał przepis musi on być zdyskwalifikowany chyba, że ma zastosowanie inny rodzaj kary. Kara musi być nałożona niezależnie od tego, czy zastosowane przepisy były wymienione w proteście.

(b) Jeżeli jacht przyjmuje mającą zastosowanie karę, przepis 64.1(a) nie stosuje się do niego chyba, że karą za załamany przepis jest dyskwalifikacją, która nie podlega odrzuceniu w punktowanej serii.

(c) Gdy w wyniku złamania przepisu jacht zmusił inny jacht do złamania przepisu, przepis 64.1(a) nie ma zastosowania do tego drugiego jachtu i musi on być uniewinniony.

(d) Jeżeli jacht naruszył przepis nie będąc w wyścigu, nałożona kara zostanie zastosowana do wyścigu rozegranego czasowo najbliżej incydentu.

64.2 Decyzje dotyczące zadośćuczynienia

Gdy komisja protestowa uzna, że jacht ma prawo do zadośćuczynienia na podstawie przepisu 62, musi ona podjąć decyzję jak najbardziej sprawiedliwą dla wszystkich jachtów, których ono dotyczy niezależnie, czy o to zadośćuczynienie prosiły. Może to oznaczać skorygowanie punktów (patrz przepis A10 podający niektóre przykłady) lub czasów ukończenia przez jachty, przerwanie wyścigu, aby pozostawić wyniki wyścigu bez zmian lub przyjęcie innego rozwiązania. Gdy występują wątpliwości, co do faktów lub co do możliwych wyników przyjętego rozwiązania, a w szczególności przed przerwaniem wyścigu, komisja musi zebrać dowody z właściwych źródeł.

64.3 Decyzje dotyczące protestów pomiarowych

(a) Gdy komisja protestowa uzna, że odchylenia przekraczające tolerancje określone w przepisach klasowych zostały spowodowane przez uszkodzenie lub normalne zużycie i nie poprawiają osiągnięć jachtu, nie może go ukarać. Jednakże jacht ten nie może być jachtem w wyścigu do czasu skorygowania odchyleń z wyjątkiem, gdy komisja protestowa podejmie decyzję, że nie było ku temu racjonalnej możliwości.

(b) Gdy komisja protestowa ma wątpliwości, co do znaczenia przepisu pomiarowego, musi ona przedstawić swe pytania, wraz z odpowiednimi faktami, władzy odpowiedzialnej za wydawanie interpretacji przepisu. Podejmując decyzję, komisja musi oprzeć się na odpowiedzi otrzymanej od tej władzy.

(c) Gdy jacht zdyskwalifikowany na podstawie przepisów pomiarowych oświadczy na piśmie, że zamierza złożyć odwołanie, może on uczestniczyć w następnych wyścigach bez dokonywania przeróbek jachtu, ale musi być zdyskwalifikowany, jeżeli nie odwoła się lub, gdy wynik odwołania nie będzie dla niego korzystny.

(d) Koszty spowodowane przez protest dotyczący przepisu pomiarowego muszą być opłacone przez stronę przegrywającą, chyba, że komisja protestowa postanowi inaczej.