PRÍPAD 27

Pravidlo 2, Čestné plachtenie
Pravidlo 14, Vyhýbanie sa dotyku
Pravidlo 15, Získanie práva plavby

Loď nie je povinná predvídať, že iná loď poruší pravidlo. Keď loď získa právo plavby následkom vlastnej činnosti, druhá loď má právo na miesto na dávanie prednosti.

Súhrn skutočností
AS bola celkom vpredu od BP, keď dosiahla okruh. Medzi pozíciami 1 a 2 AS, vzdialená na dĺžku trupu v závetrí a na dĺžku trupu pred BP, obrátila hneď, ako dosiahla pravobočnú úroveň bójky. Skoro súčasne bola zasiahnutá a poškodená BP, ktorá plávala rýchlosťou asi desať uzlov. Protestná komisia diskvalifikovala AS pre porušenie pravidla 15. Diskvalifikovala tiež BP podľa pravidla 2 a zdôraznila, že tá vedela, že AS obráti, ale neurobila nič pre vyhnutie sa kolízii. BP sa odvolala tvrdiac, že nebola povinná predvídať protiprávny obrat.

Rozhodnutie
Odvolaniu BP sa vyhovuje. BP sa vracia umiestnenie.
Potom, čo AS dosiahla okruh, BP bola povinná dávať AS prednosť a dať jej miesto pri značke podľa pravidla 18.2(b). Obe tieto povinnosti skončili, keď AS prešla ďalej ako priamo proti vetru, pretože lode boli na vetre z opačných bokov a križovali proti vetru. Keď AS prešla ďalej ako priamo proti vetru, BP sa stala loďou s právom plavby a mala právo plavby podľa pravidla 13 až dovtedy, kým sa AS nedostala na smer ostro proti vetru na vetre sprava. V tom okamihu od AS, ktorá práve získala právo plavby podľa pravidla 10, požadovalo pravidlo 15, aby dala BP miesto na dávanie prednosti. BP neurobila nič, aby sa vyhla kolízii, ale čo mohla urobiť? Vzhľadom na svoju rýchlosť a danú vzdialenosť mala snáď jednu alebo dve sekundy na rozhodnutie, čo má urobiť, a potom to urobiť. Je to dlho zavedená základná zásada pravidiel práva plavby, ako je uvedené v pravidle 15, že loď, ktorej vznikne povinnosť dávať prednosť činnosťou druhej lode, má nárok na dostatočný čas na reakciu. Taktiež, hoci bolo zrejmé, že AS musí obrátiť, aby oboplávala značku, BP nemala žiadnu povinnosť predvídať, že AS poruší pravidlo 15 alebo vlastne hocijaké iné pravidlo. BP neporušila ani pravidlo 2 ani pravidlo 14.

USSA 1971/140