61 P WYMAGANIA W STOSUNKU DO PROTESTU

61.1 Zawiadomienie protestowanego

(a) Jacht zamierzający protestować musi poinformować drugi jacht przy pierwszej nadarzającej się okazji. Gdy protest dotyczy incydentu na akwenie regatowym, w który jacht jest zamieszany lub który widzi musi on krzyknąć "protest" i wyraźnie pokazać czerwoną flagę - każde z działań przy pierwszej nadarzającej się okazji. Jacht zobowiązany do pokazania flagi musi czynić to do czasu, gdy przestanie być jachtem w wyścigu. Jednakże:

(1) jeżeli drugi jacht jest poza zasięgiem okrzyku, jacht protestujący nie musi wołać, ale musi poinformować drugi jacht przy pierwszej nadarzającej się okazji;

(2) jeżeli długość kadłuba jachtu protestującego jest mniejsza niż 6 m, nie musi on pokazywać czerwonej flagi;

(3) jeżeli na skutek incydentu nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała, a jest to oczywiste dla zamieszanych jachtów i jeden z nich zamierza protestować, wymagania niniejszego przepisu nie stosują się do niego, ale musi on usiłować poinformować drugi jacht przed upływem czasu określonego w przepisie 61.3.

(b) Komisja regatowa lub komisja protestowa zamierzająca protestować jacht musi zawiadomić go możliwie jak najszybciej. Jednakże, gdy protest wynika z incydentu zaobserwowanego przez komisję na akwenie regatowym, musi ona poinformować jacht po wyścigu przed upływem czasu określonego w przepisie 61.3.

(c) Jeżeli komisja protestowa zdecyduje się protestować jacht na podstawie przepisu 60.3(a)(2), musi poinformować go możliwie jak najszybciej o swym zamiarze, zamknąć aktualnie prowadzone rozpatrywanie, postępować zgodnie z wymaganiami przepisów 61.2 i 63, a następnie rozpatrywać protesty początkowy i nowy

razem.

61.2 Zawartość protestu

Protest musi być złożony na piśmie i musi określać:

(a) protestującego i protestowanego;

(b) incydent, włączając gdzie i kiedy nastąpił;

(c) możliwy przepis, który w opinii protestującego został złamany;

(d) nazwisko osoby reprezentującej protestującego.

Pod warunkiem, że spełnione jest wymaganie (b), wymaganie (a) może być spełnione w dowolnym czasie przed rozpatrywaniem, a wymagania (c) i (d) mogą być wypełnione przed lub w czasie rozpatrywania.

61.3 Ograniczenie czasu składania protestów

Protest jachtu, protest komisji regatowej lub komisji protestowej dotyczący incydentu zaobserwowanego przez komisję na akwenie regatowym, musi być dostarczony do biura regat w limicie czasu protestowego określonego w instrukcji żeglugi. Jeżeli limit taki nie jest określony wynosi on dwie godziny po ukończeniu przez ostatni jacht. Inne protesty komisji regatowej lub komisji protestowej muszą być dostarczone do biura regat przed upływem dwóch godzin po tym jak komisja otrzyma odpowiednią informację. Komisja protestowa musi przedłużyć limit czasu, jeżeli istnieją ku temu ważne powody.