ODDELEK B - ZASLIŠANJE IN SKLEPI

63 ZASLIŠANJE

63.1 Predpis o zaslišanju

Jadrnica ali tekmovalec ne sme biti kaznovan brez zaslišanja protesta razen, kot je predvideno v pravilih 30.2, 30.3, 67, 69, A5 in P2. Sklep o nadomestilu ne sme biti sprejet brez zaslišanja. Protestni odbor mora zaslišati vse proteste in zahtevke za nadomestila, ki so bili oddani v regatni pisarni razen, če jadrnici dovoli, da protest ali zahtevek za nadomestilo umakne.

63.2 Ura in kraj zaslišanja; čas za pripravo strank

Vse stranke v zaslišanju morajo biti obveščene o uri in kraju zaslišanja, dani jim morajo biti podatki o protestu ali zahtevku za nadomestilo in mora jim biti dan primeren čas za pripravo na zaslišanje.

63.3 Pravica do navzočnosti

(a) Stranke v zaslišanju, ali po en predstavnik vsake od njih, imajo pravico biti navzoči ves čas zaslišanja o vseh dokazih. Kadar protest navaja kršitev pravila iz 2. 3. ali 4. dela, so morali biti predstavniki jadrnic v času incidenta vkrcani razen, če obstaja upravičen razlog za to, da protestni odbor odredi drugače. Vsem pričam, razen tisti, ki je član protestnega odbora, ni dopuščena prisotnost, razen takrat, ko pričajo.

(b) Če stranka v zaslišanju ne pride na zaslišanje protesta ali zahteve nadomestila, lahko protestni odbor kljub temu sprejme sklep o protestu ali zahtevku. Če je bil izostanek stranke neizogiben, lahko odbor ponovno odpre zaslišanje.

63.4 Zainteresirane stranke

Član protestnega odbora, ki je zainteresirana stranka, ne sme sodelovati pri zaslišanju in lahko nastopi le kot priča. Člani protestnega odbora morajo razkriti vsako možno koristoljubje takoj, ko to opazijo. Stranka v zaslišanju, ki misli, da je član protestnega odbora zainteresirana stranka, mora čimprej ugovarjati.

63.5 Veljavnost protesta ali zahtevka za nadomestilo

Na začetku zaslišanja mora protestni odbor zbrati vse zanj potrebne dokaze, da sklepa o izpolnitvi zahtev za protest ali zahtevka nadomestila. Če so izpolnjeni, je protest ali zahtevek veljaven in zaslišanje se mora nadaljevati. Če ne, mora odbor odločiti, da je protest ali zahtevek neveljaven in zaslišanje končati. Če je bil protest vložen po pravilu 60.3(a)(1), mora odbor ugotoviti tudi ali je bil navedeni incident vzrok za telesno poškodbo ali večjo materialno škodo. Če ni, mora zaslišanje končati.

63.6 Zbiranje dokazov in ugotavljanje dejstev

Protestni odbor se mora seznaniti z dokazi strank v zaslišanju ter njihovih prič in z vsemi drugimi potrebnimi dokazi. Član protestnega odbora, ki je videl incident, lahko priča. Stranka v zaslišanju lahko sprašuje vsakogar, ki priča. Odbor mora nato ugotoviti dejstva in na njih temeljiti svoj sklep.

63.7 Nasprotovanje med obvestilom o regati in jadralnimi navodili

Če je pravilo v obvestilu o regati v nasprotju s tistim v jadralnih navodilih, mora to biti razrešeno preden protestni odbor sklepa o protestu ali zahtevku nadomestila, protestni odbor mora uporabiti tisto pravilo, za katero je prepričan, da bo zagotovilo najbolj pošten rezultat za vse prizadete jadrnice.

63.8 Protesti med jadrnicami iz različnih regat

Protest med jadrnicami v različnih regatah vodenih z različnimi organizatorji, mora zaslišati protestni odbor, ki je sprejemljiv za te organizatorje.