90 PRETEKOVÁ KOMISIA; PLACHETNÉ SMERNICE; BODOVANIE

90.1 Preteková komisia

Preteková komisia musí riadiť preteky tak, ako to určí usporiadateľ a ako to požadujú pravidlá.

90.2 Plachetné smernice

(a) Preteková komisia musí vydať písomné plachetné smernice, ktoré sú v súlade s pravidlom J2.

(b) Keď je to vhodné, tak pre preteky, kde sa predpokladá účasť z iných krajín, plachetné smernice musia obsahovať v angličtine národné predpisy, pokiaľ sa uplatňujú.

(c) Zmeny v plachetných smerniciach musia byť písomné a vyvesené na oficiálnej vyhláškovej tabuli pred časom stanoveným v plachetných smerniciach, alebo oznámené na vode každej lodi pred jej vyzývacím znamením. Ústne zmeny sa môžu dávať len na vode a iba vtedy, ak je tento spôsob stanovený v plachetných smerniciach.

90.3 Bodovanie

(a) Preteková komisia musí bodovať rozjazdu alebo sériu rozjázd tak ako je to predpísané v Dodatku A použijúc nízkobodový systém, alebo ak je to uvedené v plachetných smerniciach tak bonifikačný systém alebo iný systém. Rozjazda musí byť bodovaná, ak nie je zrušená a ak jedna loď preplachtí trať podľa pravidla 28.1 a dokončí v časovom limite, ak je taký, aj pokiaľ by sa vzdala po dokončení alebo bola diskvalifikovaná.

(b) Ak bodovací systém predpokladá vylučovanie bodov v jednej alebo vo viacerých rozjazdách zo série rozjázd, trestné body za porušenie pravidla 2; pravidla 30.3's predposledná veta, alebo pravidla 42 ak platia pravidlá 67, P2.2 alebo P2.3 alebo pravidla 69.1(b)(2) a nesmú vylúčiť z bodovania série rozjázd. Namiesto nich sa musia vylúčiť najbližšie najhoršie body.

Riešené prípady:

Prípad 32