86 ZMIANY PRZEPISÓW

86.1 Przepis regatowy nie może zostać zmieniony chyba, że jest to dozwolone w samym przepisie, lub w sposób następujący:

(a) Zarządzenia władzy krajowej mogą zmienić przepis regatowy, z wyjątkiem Definicji; przepisu zawartego we Wstępie; Zasad walki sportowej oraz Przepisów; Części 1, 2 lub 7, przepisów 42, 43, 69, 70, 71, 75, 76.2, 79 lub80; przepisu Dodatku zmieniającego jeden z tych przepisów lub Dodatków H lub N, lub Zarządzeń ISAF 19, 20, 21 lub 22.

(b) Instrukcja żeglugi może zmienić przepis regatowy, ale nie przepis 76.1, Dodatku F lub przepisów wymienionych w przepisie 86.1(a). Jednakże instrukcja żeglugi może zmienić ilość długości kadłuba do ”dwóch” lub ”czterech” określających strefę dokoła znaku pod warunkiem, że ilość ta jest taka sama dla wszystkich znaków i dla wszystkich jachtów, które mają te znaki okrążyć. Jeżeli instrukcja żeglugi zmieni przepis lub definicję musi ona odnieść się ściśle do przepisu lub definicji i przedstawić zmianę.

(c) Przepisy klasowe mogą zmienić jedynie przepisy 42, 49, 50, 51, 52, 53 i 54. Taka zmiana musi odnieść się ściśle do przepisu i przedstawić zmianę.

Uwaga: Drugie zdanie tego przepisu będzie obowiązywało od 1 stycznia 2011

86.2 Jako wyjątek od przepisu 86.1, ISAF może w ograniczonych okolicznościach (patrz Zarządzenie ISAF 31.1.3) zezwolić na zmiany w przepisach regatowych dla określonych regat międzynarodowych. Zezwolenie takie musi być określone w liście potwierdzającym do organizatora regat oraz w zawiadomieniu o regatach i instrukcji żeglugi; list taki musi być umieszczony na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

86.3 Jeżeli władza krajowa tak zarządzi, ograniczenia w przepisie 86.1 nie dotyczą przepisów zmienianych w celu rozwinięcia lub sprawdzenia proponowanych przepisów. Władza krajowa może też zarządzić, że na takie zmiany wymagana jest jej zgoda.